ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто гру як засіб формування комунікативних умінь та навичок дітей молодшого шкільного віку. Формування комунікативних умінь і навичок дітей залишається одним з провідних завдань психолого-педагогічної науки, оскільки від рівня їх сформованості залежить пізнавальна активність особистості, її успішність в подальшому житті. Використання ігор дає змогу реалізувати низку важливих завдань із формування комунікативних навичок дошкільників, а саме: пізнавання себе через спілкування з іншими; навчання найбільш ефективним методам вирішення конфліктних ситуацій; формування почуття впевненості в собі; розвиток творчіх здібностей. Розв’язання перелічених завдань можливе за умови застосування комплексної ігрової діяльності, що передбачає інтеграцію її змісту, форм і методів із метою формування комунікативних навичок та умінь дітей молодшого дошкільного віку. The publication deals with the game as a means of forming communicative skills of primary school children. The formation of children's communicative skills remains one of the leading tasks of psychological and pedagogical science, since the level of their formation determines the cognitive activity of the individual, his or her success in later life. The use of games makes it possible to implement a number of important tasks for the development of preschoolers' communication skills, namely: learning about oneself through communication with others; learning the most effective methods of resolving conflict situations; building a sense of self-confidence; developing creative abilities. The solution of the above tasks is possible with the use of complex game activity, which involves the integration of its content, forms and methods in order to develop communication skills and abilities of of children of junior preschool age.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, спілкування, комунікативні уміння, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, game activity, communication, communication skills, primary school children, student works
Цитування
Безрукава Г. О. Гра як засіб формування комунікативних умінь та навичок дітей молодшого шкільного віку / Г. О. Безрукава // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 10–11.