ЗАДАЧІ НАОЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії. У роботі схарактеризовано основні питання проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «інтелектуальний розвиток учнів»; розроблено елективний курс «Правильні багатокутники і багатогранники на папері в клітинку» для підвищення рівня інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії; проаналізовано результати і зроблено висновки. Scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of problems of visual geometry. The paper characterizes the main issues of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, substantiates the theoretical and practical foundations of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, in particular: analysis of literature on research; analyzed and defined the essence of the concept of "intellectual development of students"; developed an elective course "Regular polygons and polyhedra on paper in a cell" to increase the level of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry; the results are analyzed and conclusions are made.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, учні, освітній процес, елективний курс, задачі наочної геометрії, засіб, інтелектуальний розвиток, New Ukrainian school, students, educational process, elective course, problems of visual geometry, means, intellectual development
Цитування
Колісник А. С. Задачі наочної геометрії як засіб інтелектуального розвитку учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Колісник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 54 с. : іл.
Колекції