Особливості розведення рідкісних та зникаючих видів комах у лабораторних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведено аналіз причин скорочення чисельності Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller, 1775) та Saturnia pyri (Denis et Schiffermuller, 1775). Експериментально доведено можливість успішного лабораторного культивування рідкісних та зникаючих видів комах з метою подальшої реінтродукції у природні біотопи. Розроблено оптимальні гігротермічні режими утримання цих видів у лабораторних умовах. Доведено можливість підвищення показників життєздатності культур шляхом вирощування гусениць при змінних температурах. Експериментальні дослідження показали, що підвищення щільності утримання особин знижує життєздатність Поліксени на 22%. Доведено низьку чутливість лабораторної культури Грушевої сатурнії до щільності утримання за умов достатньої кількості корму. Вивчення впливу корму на біологічні показники лабораторної культури Грушевої сатурнії показало, що переведення нащадків на інший кормовий субстрат порівняно з батьківським поколінням призводить до зниження життєздатності особин на 18%. Проанализированы причины сокращения численности Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller, 1775) и Saturnia pyri (Denis et Schiffermuller, 1775). Экспериментально показана возможность успешного лабораторного разведения редких и исчезающих видов насекомых с целью дальнейшей реинтродукции в природные биотопы. Разработанны оптимальные гигротермические режимы содержания данных видов в лабораторных условиях. Доказанa возможность повышения показателей жизнеспособности культур путем выращивания гусениц при переменных температурах. Экспериментальные исследования показали, что повышение плотности содержания особей снижает жизнеспособность Поликсены на 22%. Показана низкая чувствительность лабораторной культуры Грушевой сатурнии к плотности содержания при условии достаточного количества корма. Изучение влияния корма на биологические показатели лабораторной культуры Грушевой сатурнии показало, что перевод потомства на другой кормовой субстрат в сравнении с родительским поколением приводит к снижению жизнеспособности особей на 18%. The reasons for decrease of Zerynthia polyxena and Saturnia pyri populations are analyzed. The possibility of successful laboratory breeding of the rare and endangered species of insects for further reintroduction into natural habitats is experimentally proved. Optimal hygrothermal modes for these species rearing in the laboratory are developed. The possibility of increase of the viability indices of laboratory cultures by larvae breeding at varying temperatures is proved. The experimental studies have shown that increase of population density reduces the viability of Zerynthia polyxena by 22%. Low sensitivity of laboratory culture of Saturnia pyri to its population density at sufficient amount of food is shown. The study of the effect of feeding on biological indices of laboratory culture of Saturnia pyri show that offspring transfer to another feeding in comparison with the parental generation reduces the viability of individuals by 18%.
Опис
Ключові слова
розведення комах, Zerynthia polyxena, Saturnia pyri, життєздатність, охорона комах, разведение насекомых, Zerynthia polyxena, Saturnia pyri, жизнеспособность, охрана насекомых, breeding of insects, Zerynthia polyxena, Saturnia pyri, viability, protection of insects
Цитування
Маркіна Т. Ю. Особливості розведення рідкісних та зникаючих видів комах в лабораторних умовах / Т. Ю. Маркіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 16. – С. 37–46.