ЦІКАВІ ЗАДАЧІ ТА ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обгрунтовано теоретичні основи організації ігрової навчально-пізнавальної діяльності учнів з математики в базовій школі; схарактеризовано суть та функції дидактичних ігор на уроках математики, дефініції «цікавість в навчанні»; визачено типи цікавих задач та прийоми їх складання; дидактичні принципи організації ігор; розроблено й експериментально перевірено науково-технологічне забезпечення організації ігрової навчально-пізнавальної діяльності учнів у вивченні математики базової школи; установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної експериментальної роботи на підвищення якісних показників навчання учнів. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of the organization of game-based educational and cognitive activities of students in mathematics in basic school; the essence and functions of didactic games in mathematics lessons, the definition of "interest in learning" are characterized; the types of interesting problems and methods of their composition are indicated; didactic principles of game organization; developed and experimentally verified scientific and technological support for the organization of playful educational and cognitive activities of students in the study of mathematics in basic school; it was established that there is a positive effect of the conducted experimental work on improving the quality indicators of students' learning.
Опис
Ключові слова
цікаві задачі, дидактичні ігри, типологія цікавих задач, прийоми складання, ігрова діяльність, interesting tasks, didactic games, typology of interesting tasks, assembly methods, game activity
Цитування
Петренко Н. Д. Цікаві задачі та дидактичні ігри на уроках математики в базовій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Н. Д. Петренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл. + дод.
Колекції