Інноваційні методи навчання шкільного курсу математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні засади впровадження та реалізації методики інноваційного навчання математики в сучасних умовах. Розкрито освітнє та виховне значення інноваційного навчання з математики, визначено суть ключових понять дослідження та виокремлено особливості його організації в сучасному освітньому середовищі. У роботі також надається характеристика форм, методів і засобів, що використовуються для успішної реалізації навчання математики. У роботі виконано розробку та експериментальну перевірку розробленої методики інноваційного навчання математики в сучасних умовах. Дослідно-експериментальна робота, що включала організацію навчання математики з використанням елементів дистанційного навчання, довела позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями та якісними показниками. This qualification paper scientifically justifies the theoretical foundations for the implementation and realization of the methodology of innovative teaching in mathematics in modern conditions. The educational and developmental significance of innovative teaching in mathematics is disclosed, defining the essence of key research concepts and highlighting the peculiarities of its organization in contemporary educational environments. The paper also provides a characterization of the forms, methods, and tools used for the successful implementation of mathematics teaching. The work includes the development and experimental verification of the proposed methodology for innovative teaching in mathematics in modern conditions. The research and experimental work, involving the organization of mathematics teaching with the use of elements of distance learning, demonstrated the positive impact of the developed technological support on the level of students' educational capabilities across all defined criteria and qualitative indicators.
Опис
Ключові слова
інноваційні методи навчання, освітній процес, математика, технологічне забезпечення, ефективність навчання, innovative teaching methods, educational process, mathematics, technological support, teaching effectiveness
Цитування
Борке К. Є. Інноваційні методи навчання шкільного курсу математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / К. Є. Борке ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 58 с. : іл., табл. + дод.
Колекції