ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні аспекти проблеми формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів у процесі викладання педагогічних дисциплін. У дослідженні акцентується увага на тому, що викладач закладу освіти має бути професійно компетентною особистістю, застосовувати у своїй діяльності сучасні методики викладання та бути готовим до інновацій, вміти швидко пристосовуватися. Для цього здобувачі освіти повинні мати належний рівень сформованості інформаційно-цифрової компетентності. У науковій роботі уточнено сутність поняття «інформаційно-цифрова компетентність», під яким ми розуміємо сукупність знань, умінь, навичок і способів діяльності, які дозволяють самостійно використовувати реальні об’єкти та інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, аналізу, та відбору потрібної інформації. Також проаналізовано зміст поняття та його структуру. Висвітлено роль цифрових технологій як засобу формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів. Їх використання під час викладання педагогічних дисциплін однозначно підвищує ефективність процесу формування інформаційно-цифрової компетентності та є однією з умов покращення підходів до навчання та вдосконалення методики викладання. Проаналізовано рівень сформованості зазначеної компетентності здобувачів вищої освіти у процесі спостереження за лекційними та семінарськими заняттями педагогічної дисципліни та за діагностичним інструментарієм. Результати діагностування показали, що високий рівень сформованості інформаційно-цифрової компетентності має лише біля 20% здобувачів освіти (22,80%), середній – майже половина (48,70%), а низький – близько 30% (29%). За підсумками проведеного дослідження запропоновано методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів під час вивчення педагогічних дисциплін. Результатами впровадження організаційно-методичної системи стало проведення розробленого тренінгу, після якого у майбутніх викладачів значно підвищився рівень сформованості цифрової грамотності. The qualification paper examines the theoretical aspects of the problem of forming the information and digital competence of future teachers in the process of teaching pedagogical disciplines. The research focuses on the fact that the teacher of the educational institution must be a professionally competent person, apply modern teaching methods in his activities and be ready for innovations, able to adapt quickly. For this, students must have an appropriate level of information and digital competence. The scientific work clarified the essence of the concept of "information and digital competence", by which we understand a set of knowledge, abilities, skills and methods of activity that allow you to independently use real objects and information and communication technologies for searching, analyzing and selecting the necessary information. The content of the concept and its structure are also analyzed. The role of digital technologies as a means of forming the information and digital competence of future teachers is highlighted. Their use during the teaching of pedagogical disciplines clearly increases the effectiveness of the process of forming information and digital competence and is one of the conditions for improving approaches to learning and improving teaching methods. The level of formation of the specified competence of higher education students in the process of observing lecture and seminar classes of the pedagogical discipline and the diagnostic toolkit was analyzed. The results of the diagnosis showed that only about 20% of students (22,80%) have a high level of information and digital competence, almost half (48,70%) have an average level, and about 30% (29%) have a low level. According to the results of the research, methodological recommendations are proposed for improving the process of forming the information and digital competence of future teachers during the study of pedagogical disciplines. The results of the implementation of the organizational and methodological system were the implementation of the developed training, after which the level of digital literacy of future teachers significantly increased.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, викладачі, педагогічні дисципліни, цифрові технології, information and digital competence, teachers, pedagogical disciplines, digital technologies
Цитування
Новоселова К. С. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів у процесі викладання педагогічних дисциплін : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / К. С. Новоселова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції