ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційну роботу присвячено проблемі формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти. Авторкою виявлено та науково обґрунтовано шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти, які спираються на специфічні вимоги до роботи педагогів; уточнено поняттєвий апарат дослідження, а саме дефініції «компетентнісний підхід», «компетентність», «комунікативна компетентність», «комунікативна компетентність майбутніх педагогів»; обґрунтовано шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів у освітньому середовищі педагогічних ЗВО. Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретичні положення кваліфікаційної роботи та сформульовані рекомендації можуть бути використані гарантами освітньо-професійних програм у педагогічних ЗВО, а також викладачами під час укладання методичного інструментарію навчальних дисциплін. The qualification work is devoted to the problem of formation of communicative competence of students of higher pedagogical education. The author identified and scientifically substantiated the ways of forming the communicative competence of students of higher pedagogical education, which are based on the specific requirements for the work of teachers; the conceptual apparatus of the research was clarified, namely the definitions of 'competent approach', 'competence', 'communicative competence', 'communicative competence of future teachers'; ways of forming the communicative competence of students in the educational environment of pedagogical higher education institutions are substantiated. The practical significance of the study is that the theoretical provisions of the qualification work and the formulated recommendations can be used by the guarantors of educational and professional programs at pedagogical higher education institutions, as well as by teachers when compiling the methodological tools of educational disciplines.
Опис
Ключові слова
комунікативний підхід, комунікативна компетентність, формування комунікативної компетентності, майбутні учителі, педагогічні ЗВО, communicative approach, communicative competence, formation of communicative competence, future teachers, pedagogical higher education institutions
Цитування
Нечитайло Т. С. Формування комунікативної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Т. С. Нечитайло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 73 с. + дод.
Колекції