ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США ТА УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено порівняльний аналіз діяльності викладача вищої школи США та України за такими основними критеріями, як: вимоги, провідні напрями діяльності та система оцінювання діяльності викладачів ЗВО. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що до вищої школи в США належать коледжі й університети, котрі поділяються на державні і приватні. У сучасних закладах вищої освіти Америки працюють: асистенти, лектори, інструктори, асистенти-професорів, доценти, професори. Кожен заклад вищої освіти може висувати різні вимоги до викладачів, але основними серед них виступають: досвід діяльності, наукові праці, участь в адміністративній роботі. Установлено, що певні ідеї та досвід американської вищої школи вже знайшли своє широке використання в системі вищої освіти України – оцінка якості діяльності викладача за різними напрямами; організація проєктної діяльності студентів; всебічна оцінка педагогічної діяльності викладача університету США колегами, адміністрацією, студентами та громадськістю; організація анкетування студентів щодо оцінки діяльності викладача та деякі інші. З’ясовано, що свого творчого використання у вищій школі України потребують такі педагогічно цінні надбання американської системи вищої освіти, як: практика оцінювання компетентності викладачів; зміст національної програми «Підготовка майбутніх викладачів»; процедура відбору викладачів; зміст наукової діяльності викладача; процедура вибору студентами викладача; діяльність асистентури та деякі інші. The paper provides a comparative analysis of higher school teacher performance in the United States and Ukraine according to following main criteria: requirements, leading areas of activity and system for evaluating the teachers’ performance in higher education institutions. The conducted research allows us to state that higher education in the USA includes colleges and universities, which are divided into public and private. Modern higher education institutions in America employ: assistants, lecturers, instructors, demonstrators, associate professors, professors. Each higher education institution may have different requirements for teachers, but the main ones are as follows: work experience, scientific works, participation in administrative work. It has been established that certain ideas and experience of the American higher education system have already found wide application in the higher education system of Ukraine, including evaluation of the teacher's performance in various areas; organization of students' project activities; a comprehensive evaluation of US teacher pedagogical performance by colleagues, administration, students, and the public; organization of student surveys to evaluate the teachers’ performance and some others. It has been found that such pedagogically valuable achievements of the American higher education system as the practice of evaluating teachers’ competence; the content of the national program "Future Teachers Training"; teacher selection procedure; the teacher's scientific activity content; the procedure for choosing a teacher by students and some others need to be used in higher education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
США, викладач, вища школа, вимоги, зміст діяльності, USA, teacher, higher school, requirements, activity content
Цитування
Золотарьова С. А. Порівняльний аналіз змісту діяльності викладача вищої школи США та України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / С. А. Золотарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл. + дод.
Колекції