ПОЕЗОМАЛЯРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 1920-х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Появу теорії поезомалярства відносять до першої половини XX ст., і досі це є одна з найбільш обговорюваних та повністю до кінця не вирішених проблем у рамках як лінгвістики, стилістики та літературознавства. Як представник модерної епохи в літературному процесі, яскравий поціновувач європейської літератури, творчий натхненник футуризму Михайль Семенко розвинув та оновив поетичну мову, жанрову різноманітність, художньо-ціннісні орієнтири. Багатопланова творчість письменника синтезує в собі класичне та новітнє європейське, власне національне мистецтво слова Відповідно, інтерес до специфіки вираження концепції поезомалярства у творах Михайля Семенка є зумовленим та доводить актуальність теми дослідження. Мета дослідження передбачає особливості вираження поетикальних домінант поезомалярства у творчому доробку Михайля Семенка. Для поезомалярського доробку М. Семенка постає характерним збереження ознак, пов’язуваних із головоломкою, шифром, загадкою, що є споріднювальним елементом для зв’язків футуристичних експериментів із зоровою поезією бароко з її тяжінням до поєднання відкритості та загадковості. Відтак, доречною є теза стосовно продовження зоровопоетичної традиції в поезомалярстві ХХ століття. The emergence of the theory of poetomorphism is attributed to the first half of the 20th century, and to this day, it remains one of the most discussed and unresolved issues within linguistics, stylistics, and literary studies. As a representative of the modern era in the literary process, an avid admirer of European literature, and a creative inspiration for futurism, Mykhailo Semenko developed and revitalized poetic language, genre diversity, and artistic values. The multifaceted creativity of the writer synthesizes classical and contemporary European, as well as indigenous national, literary art. Therefore, the interest in the specificity of expressing the concept of poetomorphism in the works of Mykhailo Semenko is justified and proves the relevance of the research topic. The research goal is to clarify the features of expressing poetical dominants of poetomorphism in the creative work of Mykhailo Semenko. For Semenko's poetomorphological legacy, the preservation of characteristics associated with puzzles, ciphers, and enigmas becomes typical, serving as an affinity element for the connections of futurist experiments with visual poetry of the Baroque, with its inclination towards combining openness and mystery. Thus, the thesis regarding the continuation of the visual-poetic tradition in 20th-century poetomorphism is relevant.
Опис
Ключові слова
поезомалярство, звук, футуризм, вірші, творчість, асоціація, есперимент, слова, візуальність, poetomorphism, sound, futurism, poems, creativity, association, experiment, words, visuality
Цитування
Щербина К. В. Поезомалярство в українській поезії 1920 років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / К. В. Щербина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 88 с. : іл.
Колекції