ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМАНДОТВОРЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МЕТОДАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні питання командотворення як феномену вищої педагогічної освіти. Проаналізований ступінь наукової розробки проблеми. Вивчено та проаналізовано довідкову та науково-педагогічну літературу для встановлення суті базових понять, суміжних з проблематикою дослідження («команда», «командотворення», «інтерактивне навчання»). Уточнено ключову дефініцію роботи – «командотворення інтерактивними методами навчання», під якою розуміємо процес активної взаємодії у спеціально організованій групі (або команді) під час навчального процесу з метою формування навичок індивідуальної та групової рефлексії, реалізації інтелектуальних, творчих, психолого-педагогічних навичок і набуття досвіду високоефективних спільних дій. Крім того, розглянуто наукові підходи (компетентнісний, системний, синергетичний, діяльнісний, культурологічний, особистісний, акмеологічний) до вивчення проблеми формування навичок командотворення у здобувачів вищої педагогічної освіти методом інтерактивного навчання, що дало змогу різнобічно, об’єктивно та цілісно розглянути поставлене завдання. Досліджено, проаналізовано методи та технології інтерактивного навчання. Розкрито підходи вітчизняних вчених до класифікації технологій інтерактивного навчання для формування навичок командотворення у здобувачів закладів вищої педагогічної освіти. Розроблено та задіяно авторські опитувальники та інтерв’ювання для здобувачів експериментальних груп. Розроблено та апробовано навчальну програму дисципліни за вибором «Освітні, педагогічні можливості командотворення інтерактивними методами навчання» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. За результатами дослідження зроблено якісний, кількісний та глибокий аналіз, узагальнено результати експериментального дослідження. Зроблено рекомендації щодо впровадження дисципліни вільного вибору «Освітні, педагогічні можливості командотворення інтерактивними методами навчання» та загальні висновки. The qualification paper examines the theoretical issues of team building as a phenomenon of higher pedagogical education. The degree of scientific development of the problem is analyzed. The reference and scientific-pedagogical literature was analyzed to establish the essence of the basic concepts related to the research problem («team», «team building», «interactive learning»). The key definition of the work has been clarified – «team building using interactive learning methods», by which we mean the process of active interaction in a specially organized group (or team) during the educational process with the aim of forming the skills of individual and group reflection, realizing intellectual, creative, psychological and pedagogical skills and acquiring experience of highly effective joint actions. In addition, scientific approaches (competent, systemic, synergistic, activity, cultural, personal, acmeological) to the study of the problem of forming teambuilding skills among students of higher pedagogical education by the method of interactive learning were considered, which made it possible to consider the task in a comprehensive, objective and holistic way. The methods and technologies of interactive learning have been researched and analyzed. The approaches of domestic scientists to the classification of interactive learning technologies for the formation of team-building skills among graduates of higher pedagogical education institutions have been revealed. Developed and used author's questionnaires and interviews for applicants of experimental groups. The educational program of the optional discipline «Educational and pedagogical possibilities of team building using interactive methods» was developed and tested for the preparation of applicants for the second «master's» level of higher education of the H. S. Skovorody Kharkiv National Pedagogical University. Based on the results of the research, a qualitative, quantitative and in-depth analysis was made, and the results of the experimental research were summarized. Recommendations for the introduction of the free-choice discipline «Educational, pedagogical possibilities of team building using interactive methods» and general conclusions have been made.
Опис
Ключові слова
вища педагогічна школа, інтерактивне навчання, команда, командотворення, технології навчання, higher pedagogical school, interactive learning, team, team building, learning technologies
Цитування
Тарасенко О. М. Формування навичок командотворення у здобувачів вищої педагогічної освіти методами інтерактивного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. М. Тарасенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 75 с. : іл., табл. + дод.
Колекції