Фонетичні особливості мовлення різних груп французького суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Анотація
У даній статті розглядається ідентифікація особистості на основі фонетичного формування мови. Мета цієї роботи – розглянути різновиди французької вимови і продемонструвати, що вони сформовані і змінені під впливом територіальних, вікових та соціальних факторів, а також освіти. Автори описують вплив навколишнього культурного середовища людини на його вимову, незважаючи на наведені вище вказівки. В данной статье рассматривается идентификация личности на основе фонетического формирования речи. Цель этой работы – рассмотреть разновидности французского произношения и продемонстрировать, что они сформированы и изменены под влиянием территориальных, возрастных и социальных факторов, а также образования. Авторы описывают влияние окружающей культурной среды человека на его произношение, несмотря на приведенные выше указания. This paper deals with the identification of personality based on phonetic shaping of speech. The aim of this work is to review the varieties of French pronunciation and demonstrate that they are formed and changed under the influence of territorial, age and social indications as well as education. The authors describe the influence of a major part of human environment on the person’s pronunciation notwithstanding the above-given indications.
Опис
Ключові слова
романська філологія, соціальна фонетика, Ельзаська французька мова, Бретонська французька мова, Паризька французька мова, різновиди вимови, романская филология, социальная фонетика, Эльзасский французский язык, Бретонский французский язык, Парижский французский язык, разновидности произношения, romance philology, social phonetics, Alsatian French, Breton French, Parisian French, pronunciation varieties
Цитування
Лембік С. О. Фонетичні особливості мовлення різних груп французького суспільства / С. О. Лембік, К. М. Толмачова // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матер. Круглого столу, м. Київ, 12 трав. 2017 р. / МОН України ; Нац. техн. ун-т України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Каф. теорії, практики та пер. фр. мови. – Київ : Міленіум, 2017. – С. 113–116.