ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Україні одним з основних напрямів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Актуальність проблеми дослідження, її соціальна значущість полягає у потребі в творчому переосмисленні проблеми формування математичної компетентності учнів початкової школи з особливими освітніми потребами. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі на основі аналізу науково-педагогічної літератури та чинних законодавчих документів, що врегульовують організацію освітнього середовища в початкових класах для учнів з особливими освітніми потребами, було визначено сутність та структура математичної компетентності, сутність понять «інклюзивне середовище» та «діти з особливими освітніми потребами». Розкрито психолого-дидактичні особливості навчання математики учнів з особливими освітніми потребами. У другому розділі представлені методи і прийоми формування математичної компетентності в учнів з особливими освітніми потребами, подано фрагменти уроків математики з їх використанням. Підсумком випускної кваліфікаційної роботи є визначення необхідної умови формуванні математичної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами: надання переваги практичним, наочним та ігровим методам навчання, так званим методами навчання математики «через руки», серед яких подані методичні рекомендації до застосування мультисенсорних наборів «Нумікон» та «Палички Кюїзенера», арифметичної лінійки, дерев’яної таблиці множення, ігрових кубиків, адаптованого роздаткового лічильного матеріалу. In Ukraine, one of the main directions of the development of modern education is the provision of equal rights to education for all children, including children with special educational needs. The relevance of the research problem, its social significance lies in the need for a creative rethinking of the problem of forming the mathematical competence of elementary school students with special educational needs. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first section, based on the analysis of scientific and pedagogical literature and current legislative documents regulating the organization of the educational environment in primary classes for students with special educational needs, the essence and structure of mathematical competence, the essence of the concepts "inclusive environment" and "children with special educational needs" were determined needs". The psychological and didactic features of teaching mathematics to students with special educational needs are revealed. In the second section, methods and techniques of forming mathematical competence in students with special educational needs are presented, fragments of mathematics lessons with their use are presented. The result of the final qualification work is the definition of the necessary condition for the formation of mathematical competence of junior high school students with special educational needs: giving preference to practical, visual and game teaching methods, the so-called "hands-on" methods of teaching mathematics, among which methodological recommendations for the use of multi-sensory sets "Numikon" are given and Cuisener Sticks, arithmetic ruler, wooden multiplication table, game dice, adapted counting handout.
Опис
Ключові слова
математична компетентність, молодші школярі, учні з особливими освітніми потребами, методи навчання, засоби навчання, mathematical competence, younger schoolchildren, students with special educational needs, teaching methods, teaching aids
Цитування
Степанюк Н. А. Формування математичної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Н. А. Степанюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 62 с. : іл., табл. + дод.
Колекції