ДІЯЛЬНОСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційному дослідженні на підставі широкого аналізу інформаційних джерел проаналізовано фактори ризику здоров’я в освітньому процесі, схарактеризовано сутність і напрями реалізації здоров’язберігаючого освітнього процесу. У дослідженні визначено мету і завдання професійно-педагогічної діяльності вчителя молодших класів в умовах здоров’ язберігаючого освітнього процесу. Визначено структуру професійно-педагогі чної діяльності вчителя з організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуальний, аналітико-результативний компоненти). Based on a broad analysis of information sources, health risk factors in the educational process were analyzed and the essence and directions of implementation of the health-preserving educational process were characterized in qualification study. The target of the professional and pedagogical activity of the teacher of primary school in the conditions of the health-preserving educational process has been defined. The structure of the teacher's professional and pedagogical activity in the organization of the health-preserving educational process (motivational-value, cognitive, procedural, analytical-resultative components) has been set.
Опис
Ключові слова
педагогіка здоров’я, освітній процес, початкова школа, health education, educational process, primary school
Цитування
Ручка А. Ю. Діяльність вчителя початкових класів з організації здоров’язберігаючого освітнього процесу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. Ю. Ручка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 56 с. + дод.
Колекції