ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційну роботу присвячено проблемі формування екологічної свідомості учнів початкових класів. Розкрито поняття «свідомість», «екологія» та «екологічна свідомість». Висвітлено теоретичні засади, зміст та особливості формування екологічної свідомості в освітньо-виховному процесі початкової школи. Схарактеризовано шляхи формування екологічної свідомості учнів початкових класів. Розкрито роль використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» щодо здійснення освітнього впливу з метою формування екологічної свідомості молодшого школяра. У ході експериментального дослідження доведено ефективність формування екологічної свідомості молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». The qualification work is devoted to the problem of forming the environmental consciousness of elementary school students. The concepts of "consciousness", "ecology" and "ecological consciousness" are revealed. The theoretical foundations, content and features of the formation of environmental consciousness in the educational process of primary school are highlighted. The ways of forming environmental consciousness of elementary school students are characterized. The role of the use of interactive technologies in the process of studying the course "I explore the world" regarding the implementation of educational influence with the aim of forming the ecological consciousness of younger schoolchildren is revealed. In the course of an experimental study, the effectiveness of the formation of environmental awareness of younger schoolchildren through the use of interactive technologies in the course of studying the course "I explore the world" was proven.
Опис
Ключові слова
екологічна свідомість, інтерактивні технології, учні початкових класів, environmental awareness, interactive technologies, primary school students
Цитування
Максимова Г. А. Формування екологічної свідомості учнів початкової школи засобами інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Г. А. Максимова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції