РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У Концепції Нової української школи наголошується на необхідності навчити дитину критично мислити, вирішувати складні проблеми шляхом аналізу обставин та відповідної інформації, зважувати та враховувати альтернативні думки, приймати зважені рішення, дискутувати, спілкуватися з іншими людьми. Отже, однією з актуальних проблем сьогодення є вивчення та обґрунтування важливості реалізації технології критичного мислення молодших школярів. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність поняття «критичне мислення». Визначено особливості розвитку критичного мислення молодших школярів та специфіку реалізації технології критичного мислення на уроках мовно-літературної галузі. У другому розділі представлено комплекс методів і прийомів з реалізації технології розвитку критичного мислення та перевірено їх ефективність. У висновках доведено, важливість технології критичного мислення молодших школярів та обґрунтовано ефективність комплексу методів і прийомів з реалізації технології критичного мислення молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі, який пропонувався для опрацювання. The Concept of the New Ukrainian School emphasizes the need to teach a child to think critically, solve complex problems by analyzing circumstances and relevant information, weigh and take into account alternative opinions, make informed decisions, discuss, communicate with other people. Therefore, one of the urgent problems of today is the study and substantiation of the importance of implementing the technology of critical thinking of younger schoolchildren. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "critical thinking" is defined. The peculiarities of the development of critical thinking of junior high school students and the specifics of the implementation of the technology of critical thinking in language and literature classes are determined. In the second chapter, a set of methods and techniques for the implementation of the technology of development of critical thinking are presented and their effectiveness is checked. The conclusions prove the importance of the technology of critical thinking of younger schoolchildren and justify the effectiveness of the complex of methods and techniques for implementing the technology of critical thinking of younger schoolchildren in language and literature classes, which was proposed for processing.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, технологія, розвиток учнів, молодші школярі, освітній процес, мовно-літературна галузь, уроки, прийоми, методи роботи, critical thinking, technology, development of students, younger schoolchildren, educational process, linguistic and literary field, lessons, techniques, methods of work
Цитування
Ігнатова Т. С. Реалізація технології розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Т. С. Ігнатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 63 с.
Колекції