ДИТИНОЦЕНТРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні висвітлено життєвий шлях і проаналізовано педагогічну спадщину В. Сухомлинського. Виокремилено й охарактеризовано особливості дитиноцентричної концепції сімейного виховання В. Сухомлинського. Узагальнено досвід реалізації дитиноцентричної концепції сімейного виховання В. Сухомлинського у практиці роботи сучасної початкової школи. З’ясовано, що ефективна взаємодія школи і сім'ї розкриває перед кожною дитиною можливість для самовдосконалення, самореалізації та досягнення гармонії. З метою втілення цих завдань у практичній частині кваліфікаційного дослідження розроблено лекцію для батьків на тему «Педагогічна культура батьків за концепцією В. Сухомлинського» та сценарії вечорів для батьків «Особливості сімейного виховання». The qualification research highlights the life path and analyzes the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi's pedagogical heritage is analyzed. The features of V. Sukhomlynskyi's child-centered concept of family education are highlighted and characterized. The experience of implementing the child-centered concept of family education by V. Sukhomlinsky in the practice of modern primary school is generalized. It is found that effective interaction between school and family opens up opportunities for each child to improve themselves, self-realization and achieve harmony. In order to implement these tasks in the practical part of the qualification study, a lecture for parents on the topic "Pedagogical culture of parents according to the concept of V. Sukhomlynsky" and scenarios for evenings for parents "Features of family education" were developed.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, дитиноцентрична концепція, В. Сухомлинський, педагогічна спадщина, family education, child-centered concept, V. Sukhomlynskyi, pedagogical heritage
Цитування
Артюкович О. Б. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. Б. Артюкович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 60 с.
Колекції