ПІВДЕННИЙ ТІРОЛЬ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ПРОВІНЦІЇ ДО АВТОНОМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане дослідження присвячене вивченню історії досягнення Південним Тіролем автономного статусу у складі Італії. На сьогоднішній день Південний Тіроль, який населений переважно німецькомовними мешканцями, є частиною Італії, але володіє значною автономією. Головна проблема Південного Тіролю у досліджуваний період полягала у боротьбі за національну та культурну ідентичність місцевого населення. Внаслідок Першої світової війни, згідно з Сен-Жерменським договором 1919 р., Південний Тіроль передавався від Австро-Угорщини Італії. Німецькомовне населення Південного Тіролю опинилося у меншості. Це стало вихідним пунктом для виникнення проблеми, пов’язаної з мовною та культурною ідентичністю. У рамках даного дослідження проаналізовано становище регіону на початку ХХ ст., становище німецькомовного населення Південного Тіролю у період фашистського режиму Б. Муссоліні, досліджено набуття Південним Тіролем статусу автономії протягом 1950-х – 2000-х рр. Досягнення автономії Південним Тіролем є прикладом успішної моделі врегулювання конфліктів і забезпечення прав інтересів етнічних меншин у межах єдиної національної держави. This study is devoted to the study of the history of South Tyrol's achievement of autonomous status within Italy. Today, South Tyrol, which is populated mainly by German-speaking residents, is part of Italy, but has considerable autonomy. The main problem of South Tyrol in the studied period was the struggle for the national and cultural identity of the local population. As a result of the First World War, according to the Saint-Germain Treaty of 1919, South Tyrol was transferred from Austria-Hungary to Italy. The German-speaking population of South Tyrol was in the minority. This became the starting point for the emergence of a problem related to linguistic and cultural identity. Within the framework of this study, the situation of the region at the beginning of the 20th century, the situation of the German-speaking population of South Tyrol during the fascist regime of B. Mussolini, was analyzed, South Tyrol's acquisition of the status of autonomy during the 1950s – 2000s was investigated. The achievement of autonomy by South Tyrol is an example of a successful model settlement of conflicts and ensuring the rights of the interests of ethnic minorities within the boundaries of a single national state.
Опис
Ключові слова
Південний Тіроль, Італія, регіоналізація, сепаратизм, автономія, італізація, South Tyrol, Italy, regionalization, separatism, autonomy, Italianization
Цитування
Гужва О. І. Південний Тіроль: історичний шлях провінції до автономії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. І. Гужва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 69 с. : іл. + дод.
Колекції