ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розроблення й експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: вперше обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації; уточнено сутність понять «соціальне виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації», «соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації», схарактеризовано її напрями; «підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації»; «готовність майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації»; критерії та показники готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації; схарактеризовано її рівні; удосконалено комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. Практична значущість результатів полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота комплексом засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації, який включає: лекційне заняття «Використання соціальних мереж у соціальному вихованні підлітків»; семінарсько-практичні заняття: «Технології соціального виховання з використанням соціальних мереж та ЗМІ», «Створення та використання контенту для ефективного соціального виховання в мережевому середовищі»; соціальновиховні заходи у формі тренінгів «Безпека та етика в соціальних мережах: основні аспекти для підлітків», «Розвиток критичного мислення та медіаграмотності особистості», що можуть використовуватись у процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «соціальне виховання», «соціальне виховання підлітків»; з’ясовано суть соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації; розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації, що передбачає узгоджену роботу різних суб’єктів на мотиваційному, пізнавальному та діяльнісному етапах. У другому розділі визначено поняття «готовність майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації», виявлено її складові, проаналізовано особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації; розроблено й теоретично обґрунтовано комплекс засобів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників рівнів готовності фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації було проведено діагностування наявного рівня досліджуваної готовності у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності з підготовки здобувачів до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. На контрольному етапі було здійснено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації. The purpose of the study research involved the development, theoretical substantiation, and experimental verification of a set of tools for future specialists in the social field training for social education of adolescents using social networks and mass media. The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, the program of socio-pedagogical activity on the social education of adolescents using social networks and mass media has been substantiated; the essence of the concepts "social education of adolescents using social networks and mass media", "social-pedagogical activity of social education of adolescents using social networks and mass media" is clarified, its directions are characterized; "training of future specialists in the social field for social education of adolescents using social networks and mass media"; "readiness of future specialists in the social field for social education of adolescents using social networks and mass media"; criteria and indicators of readiness of future specialists in the social field for social education of adolescents using social networks and mass media; its levels are characterized; the complex of means of training future specialists in the social field for the social education of adolescents using social networks and mass media has been improved. The practical value of the results lies in supplementing the programs of the disciplines for the training of first (bachelor) level higher education applicants in the specialty 231 Social work with a set of means of training future specialists in the social field for the social education of adolescents using social networks and mass media, which includes: a lecture class "Using social networks in the social education of adolescents "; seminar-practical classes: "Technologies of social education using social networks and mass media", "Creation and use of content for effective social education in a network environment"; social and educational activities in the form of trainings "Safety and ethics in social networks: main aspects for teenagers", "Development of person critical thinking and media literacy", which can be used in the process of training future specialists in the social field for social education of adolescents using social networks and tools mass information.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, підлітки, соціальні мережі, засоби масової інформації, соціально-педагогічна діяльність, фахівці соціальної галузі, професійна підготовка, готовність, social education, adolescents, social networks, mass media, socio-pedagogical activity, specialists in the social field, professional training, readiness
Цитування
Плахотний С. С. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання підлітків з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / С. С. Плахотний ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 103 с. : табл. + дод.
Колекції