The teoretical basis of nomeostasis maintenance in artificial insect populations and control of their condition

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
The principle of homeostasis as a general property of biological systems at various levels is fully peculiar for artificial insect populations. Features of technocenosis cause some changes in structural parameters of insect cultures. Viability index is suggested to use as the criterion of population condition. Correlation between viability of artificial insect populations and intensity of vital taxis has been proved. The role of taxis in maintaining of population homeostasis is analyzed. Принцип гомеостазу, як загальна властивість біологічних систем різного рівня, в повній мірі характерний штучним популяціям комах. Особливості техноценозу обумовлюють деякі зміни структурних параметрів культур комах. Як критерій стану популяцій пропонується використовувати показник життєздатності. Показано зв'язок життєздатності штучних популяцій з інтенсивністю прояву життєво важливих для комах таксисів. Проаналізовано роль таксисів в підтриманні популяційного гомеостазу. Принцип гомеостаза, как общее свойство биологических систем различного уровня, в полной мере характерен искусственным популяциям насекомых. Особенности техноценоза обуславливают некоторые изменения структурных параметров культур насекомых. В качестве критерия состояния популяций предлагается использовать показатель жизнеспособности. Показана связь жизнеспособности искусственных популяций с интенсивностью проявления жизненно важных для насекомых таксисов. Проанализирована роль таксисов в поддержании популяционного гомеостаза.
Опис
Ключові слова
homeostasis, artificial insect populations, structural parameters, viability, intensity of taxis, гомеостаз, штучні популяції комах, структурні параметри, життєздатність, інтенсивність таксисів, гомеостаз, искусственные популяции насекомых, структурные параметры, жизнеспособность, интенсивность таксисов
Цитування
Markina T. Yu. The teoretical basis of nomeostasis maintenance in artificial insect populations and control of their condition / T. Yu. Markina // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 19. – С. 58–68.