Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Анотація
Біографічна стаття про українського історика, бібліотекознавця, бібліографа, середня донька академіка Д. І. Багалія, Ольга Дмитрівна Багалій-Татаринова. При викладі біографічних даних увагу зосереджено на архівному та архівознав¬чому доробку представників науки і культури, подано відомості про спеціальні публікації архівістів та наявність особових фондів. Биографическая статья о украинского историка, библиотековеда, библиографа, средняя дочь академика Д. И. Багалия, Ольга Дмитриевна Багалий-Татаринова. При изложении биографических данных внимание сосредоточено на архивном и архивознавчому доработку представителей науки и культуры, даются сведения о специальных публикации архивистов и наличие личных фондов. Biographical article about Ukrainian historian, library scientist, bibliographer, middle daughter of Academician D. I. Bagalyi, Olga Dmitrievna Bagalyi-Tatarinova. When presenting biographical data, attention is focused on archival and archival study of representatives of science and culture, information on special publications of archivists and the availability of personal funds are provided.
Опис
Ключові слова
Багалій-Татаринова О. Д., український історик, бібліотекознавець, бібліограф, Багалий-Татаринова О. Д., украинский историк, библиотековед, библиограф, Bahalij-Tatarinova O. D., a Ukrainian historian, librarian, bibliographer
Цитування
Богдашина О. М. Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна / О. М. Богдашина, В. В. Кравченко // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довід. / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; [упоряд. : І. Б. Матяш (кер.) та ін.]. – Київ, 2007. – С. 35–36.