Description of personality cognitive component of scientific research culture of future music teachers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
American Scientific Journal, New York (USA)
Анотація
The article examines the characteristics of a personality-cognitive component of the re-search culture of the future teachers of music as a special kind of competence in the new socio-cultural and infor-mation conditions. Syncretic nature of scientific and artistic knowledge at micro dialogue level as well as a reflex-ive understanding of personal Gnostic-cognitive processes, and macro dialogue as polyphonic theoretical reason-ing, conceptual positions, scientific methods, methodological approaches in a broader sense of the dialogue of cultures, forms the basis of a research of the future teacher of music. His or her intellectual activity is characterized by systemic, interdisciplinary, reflexivity is a coherent logical structure of interconnected pedagogical and artistic ideas, concepts that create a holistic educational approach of the researcher. У статті розглядаються характеристики особистісно-пізнавальної складової культури повторного пошуку майбутніх вчителів музики як особливої ​​компетенції в нових соціокультурних та інформаційних умовах. Синкретичний характер наукових і художніх знань на рівні мікрообміну, а також рефлексивне розуміння особистісних гностико-пізнавальних процесів і макрообміну як поліфонічні теоретичні міркування, концептуальні позиції, наукові методи, методологічні підходи в ширшому сенсі діалог культур, лежить в основі дослідження майбутнього вчителя музики. Його інтелектуальна діяльність характеризується системною, міждисциплінарною рефлексивністю - це узгоджена логічна структура взаємопов'язаних педагогічних і художніх ідей, концепцій, які створюють цілісний освітній підхід дослідника. В статье рассматриваются характеристики личностно-познавательной составляющей культуры повторного поиска будущих учителей музыки как особой компетенции в новых социокультурных и информационных условиях. Синкретический характер научных и художественных знаний на уровне микрообмена, а также рефлексивное понимание личностных гностико-познавательных процессов и макрообмена как полифонические теоретические рассуждения, концептуальные позиции, научные методы, методологические подходы в более широком смысле диалог культур, лежит в основе исследования будущего учителя музыки. Его интеллектуальная деятельность характеризуется системной, междисциплинарной, рефлексивностью - это согласованная логическая структура взаимосвязанных педагогических и художественных идей, концепций, которые создают целостный образовательный подход исследователя.
Опис
Ключові слова
scientific-research culture, personal qualities of researcher-musician-teacher, professional-ideo-logical activity, outlook, theoretical thinking, the artistic and cultural context of educational reality, the scientific way of thinking, науково-дослідна культура, особисті якості вчителя музиканта дослідника, професійно-ідеологічна діяльність, вид, теоретичне мислення, художній і культурний контекст освітньої дійсності, науковий спосіб мислення, научно-исследовательская культура, личные качества учителя музыканта исследователя, профессионально-идеологическая деятельность, вид, теоретическое мышление, художественный и культурный контекст образовательной действительности, научный способ мышления
Цитування
Tusheva V. V. Description of personality cognitive component of scientific research culture of future music teachers / V. V. Tusheva // American Scientific Journal. – New York, 2016. – № 7 (7). – Р. 61–64.