НОВИЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ І СТАРІ УПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вимога підготовки нового вчителя, здатного діяти у наявних соціокультурних контекстах і водночас виходити за їх межі, конструювати нову педагогічну і соціальну реальність, а найголовніше – виховувати підростаюче покоління так, щоб воно не тільки адаптувалось до нових умов своєї актуальної і потенціальної самореалізації, а й виступало активним суб’єктом модернізаційних перетворень, безумовно, відповідає духу часу і запитам об’єднаної Європи. Але, окрім раціональної складової, в цій вимозі сконцентровані також й утопічні смисли, енергія яких у парадоксальний спосіб надає натхнення і водночас на практиці гальмує темпи освітніх реформ, ключовою фігурою яких є вчитель. Дещо забігаючи наперед, треба зазначити, що така парадоксальність є стратегічно виправданою, бо дозволяє призупинятись з метою критичного осмислення і корекції результатів попередньої педагогічної творчості. Требование подготовки нового учителя, способного действовать в имеющихся социокультурных контекстах и ​​одновременно выходить за их пределы, конструировать новую педагогическую и социальную реальность, а главное - воспитывать подрастающее поколение так, чтобы оно не только адаптировалось к новым условиям своей актуальной и потенциальной самореализации, но и выступало активным субъектом модернизационных преобразований, безусловно, соответствует духу времени и запросам объединенной Европы. Но, кроме рациональной составляющей, в этом требовании сконцентрированы также и утопические смыслы, энергия которых парадоксальным образом придает вдохновения и одновременно на практике тормозит темпы образовательных реформ, ключевой фигурой которых является учитель. Несколько забегая вперед, надо отметить, что такая парадоксальность является стратегически оправданной, так как позволяет приостанавливаться с целью критического осмысления и коррекции результатов предыдущей педагогического творчества.
Опис
Ключові слова
вчителі, підготовка вчителів, освітня євроінтеграція України, реформа освіти, модернізація шкільної освіти, учителя, подготовка учителей, образовательная евроинтеграция Украины, реформа образования, модернизация школьного образования, teachers, teacher training, educational eurointegration of Ukraine, reform of education, modernization of school education
Цитування
Култаєва М. Д. Новий учитель для об'єднаної Європи і старі упередження щодо вчительської професії / М. Д. Култаєва // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 9–14.