Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1362
Title: НОВИЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ І СТАРІ УПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Other Titles: НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ И СТАРЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ
NEW TEACHER FOR UNITED EUROPE AND OLD PREVENTIONS REGARDING THE TEACHER'S PROFESSION
Authors: Култаєва, М. Д.
Keywords: вчителі
підготовка вчителів
освітня євроінтеграція України
реформа освіти
модернізація шкільної освіти
учителя
подготовка учителей
образовательная евроинтеграция Украины
реформа образования
модернизация школьного образования
teachers
teacher training
educational eurointegration of Ukraine
reform of education
modernization of school education
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Култаєва М. Д. Новий учитель для об'єднаної Європи і старі упередження щодо вчительської професії / М. Д. Култаєва // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 9–14.
Abstract: Вимога підготовки нового вчителя, здатного діяти у наявних соціокультурних контекстах і водночас виходити за їх межі, конструювати нову педагогічну і соціальну реальність, а найголовніше – виховувати підростаюче покоління так, щоб воно не тільки адаптувалось до нових умов своєї актуальної і потенціальної самореалізації, а й виступало активним суб’єктом модернізаційних перетворень, безумовно, відповідає духу часу і запитам об’єднаної Європи. Але, окрім раціональної складової, в цій вимозі сконцентровані також й утопічні смисли, енергія яких у парадоксальний спосіб надає натхнення і водночас на практиці гальмує темпи освітніх реформ, ключовою фігурою яких є вчитель. Дещо забігаючи наперед, треба зазначити, що така парадоксальність є стратегічно виправданою, бо дозволяє призупинятись з метою критичного осмислення і корекції результатів попередньої педагогічної творчості. Требование подготовки нового учителя, способного действовать в имеющихся социокультурных контекстах и ​​одновременно выходить за их пределы, конструировать новую педагогическую и социальную реальность, а главное - воспитывать подрастающее поколение так, чтобы оно не только адаптировалось к новым условиям своей актуальной и потенциальной самореализации, но и выступало активным субъектом модернизационных преобразований, безусловно, соответствует духу времени и запросам объединенной Европы. Но, кроме рациональной составляющей, в этом требовании сконцентрированы также и утопические смыслы, энергия которых парадоксальным образом придает вдохновения и одновременно на практике тормозит темпы образовательных реформ, ключевой фигурой которых является учитель. Несколько забегая вперед, надо отметить, что такая парадоксальность является стратегически оправданной, так как позволяет приостанавливаться с целью критического осмысления и коррекции результатов предыдущей педагогического творчества.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1362
Appears in Collections:Кафедра філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.