ЕМОЦІЙНА СВОБОДА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто емоційну свободу. Свобода – це стан, котрий потрібен кожній особистості, але зміст понятття «свобода» у кожній людині свій, все залежить від особистості, виховання, середовища. Можна визначити свободу, як відсутність залежності в рамках закону та моралі, можливість займатися будь-якою діяльністю, бути задоволеним життям, спілкуватися, відпочивати, мати право на вибір. Зазначено, що найбільш життєво важливий спосіб удосконалюватися і жити кращим життям — це бути щирим до себе, розуміти себе; не підлаштовувати свою цінність під інших, не будувати своє життя для інших, щоб відповідати бажанням, очікуванням, думкам і похвалам людей. Наша справжня емоційна свобода приходить, коли ми починаємо розуміти, хто ми і, які ми та на що ми здатні. Щоб мати емоційну свободу та відчувати її, важливо подолати страх та взяти на себе емоційну відповідальність. The publication deals with emotional freedom. Freedom is a state that every individual needs, but the meaning of the concept of "freedom" is different for each person, it all depends on the personality, upbringing, environment. Freedom can be defined as the absence of dependence within the framework of law and morality, the ability to engage in any activity, to be satisfied with life, to communicate, to rest, to have the right to choose. It is noted that the most vital way to improve and live a better life is to be honest with yourself, to understand yourself; not to adjust your value to others, not to build your life for others to meet the desires, expectations, opinions and praise of people. Our true emotional freedom comes when we begin to understand who we are and what we are and what we are capable of. In order to have and experience emotional freedom, it is important to overcome fear and take emotional responsibility.
Опис
Ключові слова
свобода, емоції, freedom, emotions
Цитування
Довженко О. Емоційна свобода / О. Довженко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 41.