Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1361
Title: ВІД НОВОЇ ШКОЛИ ДО НОВОЇ УКРАЇНИ
Other Titles: ОТ НОВОЙ ШКОЛЫ К НОВОЙ УКРАИНЕ
FROM A NEW SCHOOL TO NEW UKRAINE
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Keywords: реформа освіти
нова українська школа
зміст шкільної освіти
якість шкільної освіти
підготовка вчителів
компетентнісний підхід
модернізація шкільної освіти
реформа образования
новая украинская школа
содержание школьного образования
качество школьного образования
подготовка учителей
компетентностный подход
модернизация школьного образования
reform of education
new Ukrainian school
content of school education
quality of school education
teacher training
competency approach
modernization of school education
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Прокопенко І. Ф. Від нової школи до нової України / І. Ф. Прокопенко // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 3–5.
Abstract: У стратегії становлення і розвитку незалежної України громадськість, науковці, політики і держава в цілому серед пріоритетів, що супроводжуватимуть реформування усіх сфер суспільства, особливе місце відводять освіті. Як відповідь на сучасні виклики розроблено систему «покрокового» реформування освіти. В переліку запланованого і вже здійснюваного особливе місце відводиться новій українській школі, змісту і якості шкільної освіти. В стратегии становления и развития независимой Украины общественность, ученые, политики и государство в целом среди приоритетов, которые будут сопровождать реформирование всех сфер общества, особое место отводят образованию. Как ответ на современные вызовы разработана система «пошагового» реформирования образования. В перечне запланированного и уже осуществляемого особое место отводится новой украинской школе, содержанию и качеству школьного образования.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1361
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопенко І. Ф. Від нової школи.pdf681.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.