Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1357
Title: ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
Other Titles: ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ
TARGET GROUPS OF ADULTS IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM GERMANY
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Keywords: освіта дорослих
безперервна освіта
освіта Німеччини
образование взрослых
непрерывное образование
образование Германии
adult education
continuous education
education of Germany
Issue Date: 29-Mar-2018
Publisher: Полонійна академія в Ченстохові (Польща), ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Посвіт
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Цільові групи дорослих у системі освіти Німеччини / А. В. Боярська-Хоменко // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2018 р. / [ред.-упоряд.: І. Зимомря та ін.]. – Ченстохів ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 178–179.
Abstract: У статті визначено цільові групи дорослих німців у системі безперервної освіти на сучасному етапі: освітяни, жінки, люди похилого віку, мігранти, безробітні, люди з особливими фізичними потребами, самотні люди, функціонально неграмотні громадяни. Визначено чинники, що сприяють розвитку освіти дорослих у Німеччині: урегулювання нормативно-законодавчої бази в галузі освіти дорослих, активна пропаганда безперервної освіти, індивідуально-орієнтований підхід та різноманітність освітніх послуг, які здатні задовольнити інтереси дорослих німців. В статье определены целевые группы взрослых немцев в системе непрерывного образования на современном этапе: педагоги, женщины, старики, мигранты, безработные, люди с особыми физическими потребностями, одинокие люди, функционально неграмотны граждане. Определены факторы, способствующие развитию образования взрослых в Германии: урегулирование нормативно-законодательной базы в области образования взрослых, активная пропаганда непрерывного образования, индивидуально-ориентированный подход и разнообразие образовательных услуг, которые способны удовлетворить интересы взрослых немцев. The article identifies the target groups of adult Germans in the system of continuing education at the present stage: educators, women, the elderly, migrants, the unemployed, people with special physical needs, lonely people, and functionally illiterate citizens. The factors contributing to the development of adult education in Germany are: the regulation of the regulatory framework in adult education, the active promotion of lifelong learning, the individualized approach and the variety of educational services that can meet the interests of adult Germans.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1357
ISBN: 978-617-7235-50-6
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.