РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив усної народної творчості на розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, означено шляхи і методи використання народної творчості у роботі з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення. Виняткову значимість у розв’язанні проблеми розвитку мовлення у дітей дошкільного віку мають саме засоби народного фольклору. Використання в роботі з дітьми дошкільного віку народної творчості створює унікальні умови для розвитку зв’язного мовлення, а також мислення дітей, мотивації поведінки, накопичення позитивного морального досвіду в міжособистісних відносинах. Зазначено, що планомірне, систематичне використання усної народної творчості в корекційно-логопедичній роботи з дітьми старшого дошкільного із загальним недорозвиненням мовлення є ефективним засобом розвитку їх зв’язного мовлення. Основними напрямами використання народної творчості у роботі з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення є підбір та виготовлення дидактичних матеріалів і посібників, складання перспективного плану; створення предметно-розвиваючого середовища, розробка і впровадження методики логопедичної роботи з дітьми із використанням української народної творчості, вдосконалення діалогічного і монологічного мовлення дитини через фольклор. The publication examines the influence of oral folk art on the development of coherent speech in older preschool children with general speech underdevelopment, and defines the ways and methods of using folk art in working with children with general speech underdevelopment. The means of folk folklore are of exceptional importance in solving the problem of speech development in preschool children. The use of folk art in work with children of preschool age creates unique conditions for the development of coherent speech, as well as children's thinking, motivation of behavior, accumulation of positive moral experience in interpersonal relations. It is noted that the planned, systematic use of oral folk art in correctional and speech therapy work with older preschool children with general underdevelopment of speech is an effective means of developing their coherent speech. The main directions of using folk creativity in working with children with general underdevelopment of speech are the selection and production of didactic materials and manuals, drawing up a perspective plan; creation of a subject-developing environment, development and implementation of the methodology of speech therapy work with children using Ukrainian folk art, improvement of a child's dialogic and monologic speech through folklore.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, корекційна робота, розвиток мовлення, логопедія, український фольклор, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, speech impairment, corrective work, speech development, speech therapy, Ukrainian folklore, children of older preschool age, master's theses
Цитування
Телетник Т. Ю. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами народної творчості / Т. Ю. Телетник // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 333–337.