ПРОЄКТ Г. Р. ДЕРЖАВІНА ВИРІШЕННЯ «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано основні положення проєкту сенатора Г. Р. Державіна вирішення «єврейського питання». Зазначено, що включення до складу Російської імперії у результаті трьох поділів Польщі земель зі значним відсотком єврейського населення привело до необхідності розробити законодавчі норми щодо нього. Цю роботу урядовці мали провадити фактично з чистого аркушу, адже ніякого досвіду у попередні часи накопичено не було. Державін доклав чимало зусиль для вивчення «єврейського питання» в Російській імперії. Зібрані данні зіграли важливу роль, як джерело інформації, нехай і неточної, для реформаторів наступних правлінь. Його праця продемонструвала правлячим колам, що євреї являють собою особливу категорію, що їхнє життя в Російській імперії не вкладається ні в які норми і що для управління ними потрібна спеціальна політика. The publication analyzes the main provisions of Senator H.R. Derzhavin's project to solve the "Jewish question". It is noted that the inclusion of lands with a significant percentage of the Jewish population into the Russian Empire as a result of the three divisions of Poland led to the need to develop legislative norms regarding it. Government officials had to carry out this work practically from a clean slate, because no experience had been accumulated in previous times. Derzhavin made a lot of efforts to study the "Jewish question" in the Russian Empire. The collected data played an important role as a source of information, albeit inaccurate, for the reformers of subsequent governments. His work demonstrated to the ruling circles that the Jews represent a special category, that their life in the Russian Empire does not fit into any norms and that a special policy is needed to manage them.
Опис
Ключові слова
євреї, «єврейське питання», Російська імперія, Державін Г. Р., магістерські роботи, Jews, «Jewish question», Russian Empire, G. R. Derzhavin, master's theses
Цитування
Ярошенко О. В. Проєкт Г. Р. Державіна вирішення «єврейського питання» у Російській імперії / О. В. Ярошенко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 231–236.