МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано можливості ефективної педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання. Компетентнісний підхід у формуванні майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (за предметними галузями) передбачає необхідність практичного аспекту, який поєднує теоретичну базу з практичними навичками та вміннями. Одним із важливих елементів такого підходу є педагогічна практика, під час якої здобувач має можливість відчути себе не лише як отримувач освіти, але і як провайдер освітніх послуг, проваджуючи свої знання й навички в освітній процес. Зазначено, що практика в дистанційному режимі може сприяти розвитку навичок самостійності та саморегуляції у здобувачів, підвищувати мотивацію до самовдосконалення та педагогічної майстерності. The publication analyzes the possibilities of effective pedagogical practice in the conditions of distance education. A competent approach in the formation of future specialists of specialty 014 Secondary education (by subject areas) requires a practical aspect that combines the theoretical base with practical skills and abilities. One of the important elements of this approach is pedagogical practice, during which the student has the opportunity to feel not only how recipient of education, but also as a provider of educational services, applying his knowledge and skills to the educational process. It is noted that remote practice can help students develop independence and self-regulation skills, increase motivation for self-improvement and pedagogical skills.
Опис
Ключові слова
освітній процес, педагогічна практика, дистанційне навчання, педагогічна майстерність, educational process, pedagogical practice, distance learning, pedagogical skill
Цитування
Остапенко Л. П. Можливості ефективної педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання / Л. П. Остапенко, Г. А. Кабанська // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 182–185.