Висвітлення проблеми домашніх завдань у народній школі в педагогічній пресі другої половини XIX – початку ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті на основі аналізу матеріалів педагогічної преси другої половини XIX - початку XX ст. визначено особливості розробки й використання домашніх завдань у формі письмових робіт. З’ясовано, що домашні завдання в зазначений період запроваджувати принаймні у двох формах: усній і письмовій. Розкрито специфіку поглядів учених і педагогів-практиків на проблему задання домашніх робіт, повторення навчального матеріату, методики оволодіння навичками підготовки письмових робіт. В статье на основе анализа материалов педагогической прессы второй половины XIX — начала XX в. определены особенности разработки и использования домашних заданий в форме письменных работ. Выяснено, что домашние задания в указанный период вводились по крайней мере в двух формах: устной и письменной. Раскрыта специфика взглядов ученых и педагогов-практиков на проблему задания домашних работ, повторения учебного материла, методики овладения навыками подготовки письменных работ. On the basis of analysis of materials pedagogical press of the late nineteenth century, the peculiarities of the development and use of homework in the form of written work. It was found that home tasks during this period were introduced in at least two forms: ora! and written The specific views of scientists and educators and practitioners in problem setting domestic work, repetition training material, training methods learn how writing works. During the research it was found that some teachers thought that it is necessary to speak out against underestimating homework and class resaluation. They reinforced homework compared to as the higher class is. the bigger home tasks are. The article deals with the question of the mechanism of writing works written in the Russian language, foreign languages and history It was revealed that the description of the experience of practicing teachers with their work problems with grammatical mistakes students forming then skills mastering grammar and usage in practice grammatical rules, writing dictations These different points of view by teachers on the methodology of written work in a collective class work (observation, description, small pieces) and written translations.
Опис
Ключові слова
педагогічний досвід, періодична преса, домашні завдання, письмові роботи, педагогический опыт, периодическая печать, домашние задания, письменные работы, teaching experience periodicals, homework, written work
Цитування
Проскурня О. І. Висвітлення проблеми домашніх завдань у народній школі в педагогічній пресі другої половини XIX – початку ХХ століття / О. І. Проскурня // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. Сущенко Т. І. (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 32–38.