Наукова та педагогічна діяльність Я. Я. Полфьорова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-12-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто наукову та педагогічну діяльність професора Я. Я. Полфьорова, та внесені їм цінні пропозиції в розробку змісту музичних дисциплін: «Програма мінімум з тонічного мистецтва»; перші кроки у налагодженні науково-методичної роботи в галузі тонічного мистецтва в Інститутах Народної Освіти а саме: нові форми і методи спрямовані на поліпшення процесу музичної освіти майбутніх викладачів музичних дисциплін педагогічних навчальних закладів. Показана важливість: методичного підходу, щодо вивчення теорії та оволодіння методикою і практикою музичного виховання; необхідність: досконалого розуміння в музичній галузі, вміння аналізувати кожну з складових частин музичної освіти, поєднування формування виконавських умінь і навичок майбутніх педагогів з універсальної музичною підготовкою. Висвітлено стан викладання музичних дисциплін в школах, та якість музичної підготовки вчителя у педагогічних закладах на факультетах соціального виховання на початку 20-х рр. В статье рассмотрена научная и педагогическая деятельность профессора Я. Я. Полферова, и внесенные им ценные предложения в разработку содержания музыкальных дисциплин: «Программа минимум с тонического искусства»; первые шаги в налаживании научно-методической работы в области тонического искусства в Институтах Народного Образования, а именно: новые формы и методы направленные на улучшение процесса музыкального образования будущих преподавателей музыкальных дисциплин педагогических учебных заведений. Показана важность: методического подхода, относительно изучения теории и овладения методикой и практикой музыкального воспитания; необходимость: совершенного понимания в музыкальной отрасли, умение анализировать каждую из составных частей музыкального образования ,сочетать формирование исполнительских умений и навыков будущих педагогов с универсальной музыкальной подготовкой. Освещено состояние преподавания музыкальных дисциплин в школах и качество музыкальной подготовки учителя в педагогических заведениях на факультетах социального воспитания в начале 20-х гг. The article deals with Professor Y.Y.Polfyorov’s scientific and pedagogical activity and the valuable suggestions made by him in the development of musical disciplines contents: “The Minimum Programme in the Tonic Art”. The article also describes the first steps in organizing scientific and methodological work of the Institutes of Public Education, to be more precise: new forms and methods aimed at improving the process of music education of future music disciplines teachers who study at pedagogical educational establishments. The importance of the methodological approach to the study of theory and mastering the practice of musical education is shown. The necessity of proper understanding in the sphere of music, the ability to analyze every component of music education, combining the formation of future teachers’ performing habits and skills with the universal music preparation are revealed. The state of teaching music disciplines and the quality of training teachers in pedagogical institutions and at the faculties of social education at the beginning of the 20-s are covered.
Опис
Ключові слова
музика, співи, музичні інструменти, музичні дисципліни, соціальний вихователь, музыка, пение, музыкальные инструменты, музыкальные дисциплины, социальный воспитатель, singing, music, musical instruments, musical discipline, social educator
Цитування
Кузьмічова В. А. Наукова та педагогічна діяльність Я. Я. Полфьорова / В. А. Кузьмічова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 41. – С. 23–29.