Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1321
Title: ОБЕРЕГИ ЯК ЗАСІБ ЕТИЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ ЕТНОПЕДАГОГІКИ
Other Titles: ОБЕРЕГИ КАК СРЕДСТВО ЭТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
MASCOTS AS A MEAN OF ETHICAL AND AESTHETIC EDUCATION IN ETNOPEDAGOGYC
Authors: Соловйова, Ю. О.
Keywords: обереги
народна педагогіка
українська хата
родина
берегиня
обереги
народная педагогика
украинский дом
семья
хранительница
mascots
folk pedagogy
ucrainian household
a family
keeper
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Соловйова Ю. О. Обереги як засіб етичного та естетичного виховання в рамках етнопедгогіки / Ю. О. Соловйова // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : [б. в.], 2017. – С. 299–303.
Abstract: Найдавніші пам’ятки народної педагогіки переконливо свідчать про те, що від самого початку осмислення себе у світі людина почала задумуватися про значення і роль оберегів. У світі, рушійною пружиною якого завжди був двобій добра і зла, оберегам відводилася важлива роль в системі виховання кожного нового покоління. Перш за все це стосується домогосподарства. Коли дитина знає безліч народних переказів про магічні сили таких оберегів, вона іншими очима сприймає своє довкілля. Самые древние памятники народной педагогики убедительно показывают, что человек начал думать о значении и роли оберегов с самого начала саморефлексии. В мире, ведущим источником которого всегда была битва добра и зла, оберегам была придана важная роль в системе образования каждого нового поколения. Прежде всего это касалось домашнего хозяйства. Когда дети знают много народных сказок о магических способностях таких оберегов, они воспринимают свою среду совершенно по-другому. The most ancient monuments of folk pedagogy show convincingly that a person began to think about the meaning and role of the mascots from the very beginning of self-reflection. In the world, the driving source of which has always been a battle of good and evil, the mascots were given an important role in the education system of each new generation. First of all it concerned the household. When a children knows a lot of folk tales about the magic powers of such mascots, they perceives their environment in a completely different way.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1321
ISBN: 978-617-7470-68-6
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйова Ю. О..pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.