Щодо правової природи поваги до людської гідності як загальної засади кримінального провадження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У науковій статті досліджено правову природу поваги до людської гідності як загальної засади кримінального провадження. Аргументується, що особливої уваги, з огляду на ті демократичні процеси, що зумовили Революцію Гідності в Україні, коли український народ за орієнтир свого розвитку обрав суспільство – європейське суспільство з високими моральними якостями, де існує цивілізаційний підхід до правового регулювання відносин, де людина визнається найвищою соціальною цінністю, заслуговує саме така засада кримінального провадження, як повага до людської гідності. Автором обґрунтовується думка, що в основі поваги до людської гідності лежать власні моральні якості людини, які дозволяють побачити, сприйняти, схвалити такі якості в інших членів суспільства і не посягати на них. Доводиться, що в основу визначення такої засади кримінального провадження, як повага до людської гідності, визначеної у Кримінальному процесуальному кодексі України, було покладено єдність трьох взаємопов’язаних елементів: забезпечувального елемента, елемента заборони та захисного елемента, які відображають особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства і держави, в яких людина визнається найвищою соціальною цінністю. В научной статье исследовано правовую природу уважения к человеческому достоинству как основы уголовного производства. Аргументируется, что особого внимания, учитывая демократические процессы, обусловившие Революцию Достоинства в Украине, когда украинский народ в качестве ориентира своего развития выбрал общество европейское – общество с высокими моральными качествами, где существует цивилизационный подход к правовому регулированию отношений, где человек признается наивысшей социальной ценностью, заслуживает именно такой принцип уголовного производства как уважение к человеческому достоинству. Автором обосновывается мнение, что в основе уважения человеческого достоинства лежат собственные моральные качества человека, которые позволяют увидеть, воспринять, принять такие качества у других членов общества и не посягать на них. Доказывается, что в основу определения такой основы уголовного судопроизводства как уважение к человеческому достоинству, определенной в Уголовном процессуальном кодексе Украины, было положено единство трех взаимосвязанных элементов: обеспечительного элемента, элемента запрета и защитного элемента, отражающие особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества и государства, в которых человек признается наивысшей ценностью. In the scientific article the legal nature of human dignity as general principles of criminal proceedings. Argues that special attention inview of the democratic process that led to the Revolution of dignity in Ukraine when the Ukrainian people as a benchmark of development chosen society European – society of high moral character, where there is a civilized approach to the regulation of relations, where people recognized the highest socialvalue, deserves just such a principle of criminal proceedings as respect for human dignity. The author substantiates the idea that the basis of respect for human dignity are their moral qualities that enable us to see, accept, approve such as other members of society and not encroach on them. It is proved that the basis for the principles of the criminal proceedings such as respect for human dignity, as defined in the Criminal Procedure Code of Ukraine, was the unity of three interrelated elements: a security element, the element ban and protective elements that reflect the special moral relationship of man to himself and attitude to it by society and the state in which a person is recognized as the highest social value.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, засади кримінального провадження, повага до людської гідності, права, свободи, юридичні гарантії, уголовное право, основы уголовного производства, уважение к человеческому достоинству, права, свободы, юридические гарантии, criminal law, basis of criminal proceedings, respect for human dignity, rights, freedoms, legal guarantees
Цитування
Полянський А. О. Щодо правової природи поваги до людської гідності як загальної засади кримінального провадження / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 25. – С. 147–154.