Структура та зміст спеціальної освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Анотація
У статті представлено освітню програму підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти у сфері навчання, виховання та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями у гуртковій роботі. При розробці спеціальної освітньої програми було застосовано системний підхід, який є найбільш ефективним і всебічним. Розглядається структура та змістовне наповнення спеціальної освітньої програми, визначено мету, фокус, орієнтацію, особливості освітньої програми. Охарактеризовано програмні компетентності: інтегральну, загальні та фахові; визначено програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації освітньої програми. Обґрунтовано тематичне планування за навчальними модулями, представлено матрицю відповідності програмних компетентностей навчальним модулям освітньої програми організації та проведення підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти. Описано матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідним навчальним модулям. Тож, підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти із застосуванням спеціальної освітньої програми набуває ознак функціональної системи, спрямованої на вирішення завдання різнобічного розвитку та збагачення загальної і професійної культури особистості фахівця. The article presents an educational program for the advanced training of teachers of out-of-school education institutions in the field of remedial education, education and socialization of schoolchildren with intellectual disabilities in circle work. The educational program is considered as a single set of educational components (subjects, disciplines, individual tasks, tests, etc.), planned and organized to achieve certain learning outcomes. When developing a special educational program, a systematic approach was applied, the most effective and comprehensive. The structure and content of the special educational program are considered, the purpose, focus, orientation, features of the educational program are determined. Program competencies are characterized: integral, general and professional; program learning outcomes, resource support for the implementation of the educational program are determined. Thematic planning for training modules is substantiated, a matrix of compliance of program competencies with training modules of the educational program for organizing and improving the qualifications of teachers of out-of-school education institutions is presented. The matrix of providing programmatic learning outcomes to the relevant training modules is described. The development of this educational program is based on 150 hours, the training period is 1 month. The aim of the program is to improve the professional competencies of teachers of out-of-school education institutions; able to professionally apply in practice modern pedagogical forms, methods and techniques of working with children with intellectual disabilities; development of professional competencies of teachers of creative associations of institutions of out-of-school education in the process of involving schoolchildren with intellectual disabilities in circle work. Therefore, the advanced training of teachers of out-of-school education institutions with the use of a special educational program acquires signs of a functional system aimed at solving the problem of diversified development and enrichment of the general and professional culture of a specialist's personality.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, спеціальна освітня програма, школярі з інтелектуальними порушеннями, соціалізація, розвиток, інтереси, out-of-school education, special education program, students with intellectual disabilities, socialization, development, interests
Цитування
Коваленко В. Є. Структура та зміст спеціальної освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти / В. Є. Коваленко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільськ, 2022. – Вип. 19. – С. 111–121.