Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи у учнів з різною спортивною спеціалізацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Наразі не визначеним залишається питання диференційної оцінки функціональних можливостей серцево-судинної системи учнів-спортсменів, яка б враховувала особливості окремого виду спорту. Тому обрана тема нашого дослідження на сьогодні є актуальною та своєчасною. Виходячи з актуальності проблеми, метою дослідження є вивчення функціональних особливостей серцево-судинної системи у учнів-спортсменів з різною спортивною спеціалізацією. Спортивна діяльність позитивно відбилася на гомеостатичній регуляції, як з боку серцево-судинної так і нервової систем, особливо у футболістів. Отримані результати дослідження можуть бути науковою основою для розробки психолого-педагогічних та медико-біологічних програм, спрямованих на підвищення ефективності підготовки юнаків-спортсменів, зокрема на покращення їхнього функціонального стану та зниження рівня напруження регуляторних механізмів. Currently, the issue of differential assessment of the functional capabilities of the cardiovascular system of student-athletes, which would take into account the specifics of a particular sport, remains undefined. Therefore, the chosen topic of our research is currently relevant and timely. Based on the relevance of the problem, the purpose of the study is to study the functional features of the cardiovascular system in student-athletes with different sports specialization. Sports activity has a positive effect on homeostatic regulation, both on the part of the cardiovascular and nervous systems, especially in football players. The obtained research results can be a scientific basis for the development of psychological-pedagogical and medical-biological programs aimed at increasing the effectiveness of training young athletes, in particular at improving their functional state and reducing the level of stress on regulatory mechanisms.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, спортивна спеціалізація, індекс Робінсона, індекс Кердо, cardiovascular system, sports specialization, Robinson index, Kerdo index
Цитування
Мамотенко А. В. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи у учнів з різною спортивною спеціалізацією / А. В. Мамотенко, Д. О. Віхляєва // Theoretical and applied aspects of the development of science : Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference, Bilbao, Spain, May 09–12, 2023. – Bilbao, 2023. – Pp. 76–80. – URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-applied-aspects-of-the-development-of-science/ Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.18