Особливості підготовки вчителя початкових класів до інноваційної діяльності в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У даній статті розглядаються особливості підготовки вчителя початкових класів до інноваційної діяльності в умовах НУШ. Мета статті – охарактеризувати особливості підготовки вчителя початкових класів до інноваційної діяльності в НУШ. Встановлено, що інноваційна діяльність у початковій школі в умовах НУШ включає технічні, навчальні та позанавчальні інновації. У зв’язку з оновленням та новим змістом освіти виділяють методикоорієнтовані та проблемно-орієнтовані інноваційні процеси. Впровадження інновації в початкову школу сприяє підвищенню мотивації у молодших школярів до навчання, оновлення технологій освіти, поліпшення різного характеру: інноваційні процеси; інноваційна діяльність; інновації; інноваційні технології; початкова школа; нововведення; технічні інновації; навчальні інновації; позанавчальні інновації. Інноваційна діяльність вчителя початкових класів спрямована на розвиток інтересу до навчання у молодших школярів, формування їх особистості, підвищення якості освіти. Сучасний вчитель початкових класів в умовах НУШ має бути готовий до використання у навчальному процесі нових методик та технологій. Серед використаних методів дослідження визначальними були такі: аналіз та узагальнення науково-методичних джерел задля теоретичного обґрунтування проблеми дослідження, моделювання, синтез отриманих даних. This article examines the specifics of primary school teacher training for innovative activities in the conditions of the New Ukrainian School. The purpose of the article is to characterize the peculiarities of primary school teacher training for innovative activities at New Ukrainian School (NUS). The following decisive research methods were used: analysis and generalization of scientific and methodical sources for the theoretical substantiation of the research problem, modelling, synthesis of the obtained data. Results. The authors note that it has been established that innovative activity in elementary school in the conditions of the NUS includes technical, educational and extracurricular innovations. In connection with the renewal and new content of education, method-oriented and problem-oriented innovative processes are distinguished. The introduction of innovation in primary school helps to increase the motivation of younger schoolchildren to study, to update education technologies, to improve different types of: innovative processes; innovative activity; innovations; innovative technologies; Elementary School; novelties; technical innovations; educational innovations; extracurricular innovations. The innovative activities of primary school teachers are aimed at developing interest in learning among younger students, forming their personality, and improving the quality of education. The authors also state that a modern teacher of primary classes in the conditions of NUS should be ready to use new methods and technologies in the educational process; a teacher is no longer a source of information, because students independently acquire knowledge and test it in practice. Moreover, innovative activity includes technical (ICT-technologies, electronic educational resources, and an interactive whiteboard etc.), educational and extracurricular innovations. Conclusions. The authors conclude that the most important quality of a professional teacher, thanks to which it is possible to achieve a high level of pedagogical skill, is the introduction of innovations into the educational process at school. The implementation of innovation into elementary school in the conditions of the NUS contributes to increasing the younger students’ motivation to study, updating educational technologies, improving the quality of educational services, and fulfilling public orders.
Опис
Ключові слова
учень, вчитель початкових класів, інноівційна діяльність, підготовка, загальноосвітня школа, student, primary school teacher, innovative activity, training, comprehensive school
Цитування
Мкртічян О. Особливості підготовки вчителя початкових класів до інноваційної діяльності в умовах НУШ / О. Мкртічян, І. Доброскок // Scientia et societus : зб. наук. пр. – Переяслав, 2023. – Вип. 3. – С. 57–64.