РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ НА МІКРОСМУГАХ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЖЖЯ (НА ПРИКЛАДІ БУРЩІТСЬКОГО ВІДВАЛУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут геологічних наук НАН України
Анотація
У статті досліджено рослинні угруповання на мікросмугах гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя (на прикладі Бурщітського відвалу). Дослідження проводилось протягом 2018 року, метою дослідження було прослідкувати як з висотою змінюється рослинне угруповання на абсолютно «зміненому ландшафтному комплексі» техногенного походження. Було визначено, що Бурщітський відвал, який повністю рекультивований, має різноманітні рослинні угруповання. Зазначено, що рослинне угрупування залежить від геологічної основи, геоморфологічних процесів, мікроклімату, розміщення та висоти відвалу. Виявлено, що найбільша сукупність рослинного угруповання зосереджена на нижній акумулятивній мікросмузі. Це пояснюється наявністю вологи і більш сприятливих умов існування рослинності, порівнюючи з іншими мікросмугами. The article examines plant communities on microstrips of the mining and industrial landscapes of Kryvorizhye (on the example of the Burschit dump). The study was conducted during 2018, the purpose of the study was to monitor how the plant community changes with height on a completely "changed landscape complex" of man-made origin. It was determined that the Burschit dump, which has been completely reclaimed, has a variety of plant groups. It is noted that the plant community depends on the geological basis, geomorphological processes, microclimate, placement and height of the dump. It was found that the largest aggregate of the plant community is concentrated on the lower accumulative microstrip. This is explained by the presence of moisture and more favorable conditions for the existence of vegetation, compared with others microstrips.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, кар’єри, відвали, рослини, Криворіжжя, mining landscapes, landscape-technical system, quarries, dumps, plants, Kryvorizhia
Цитування
Коптєва Т. С. Рослинні угруповання на мікросмугах гірничо-промислових ландшафтів Криворіжжя (на прикладі Бурщітського відвалу) / Т. С. Коптєва // Ідеї та новації в системі наук про Землю : матеріали VІІІ Всеукр. молодіж. наук. конф., Київ, 10–12 квіт. 2019 р. – Київ, 2019. – С. 82–83.