ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена принципам психологізму у "Слові о полку Ігоревім". Особливістю "Слова" є відтворення психології персонажів епічної поеми, а також роль природи у відображенні авторських принципів психологізації. Дослідники визначають авторський стиль "Слова" як динамічний, що відповідає душевному стану персонажів. Фактично ми бачимо, як за допомогою домислу та уяви твориться художня правда. А образи природи допомагають художнику реалістично поєднати правдиві факти з творчими пошуками. Автор також підсилює свої художньо-психологічні мотиви, використовуючи традиції національного епосу, плачів та белетристики як світського, так і релігійно-християнського спрямування. Всі ці надбання він підпорядковує чіткій патріотичній ідеї. The article is dedicated to psychological principles in “The Tale of Igor's Campaign”. The specific feature of “The Tale” is the reproduction of the psychology of the epic poem’s characters, as well as the role of nature in reflection of the author's principles of psychologization. Researchers define the author’s style of “The Tale” as dynamic, corresponding to the mental state of the characters. In fact, we see how artistic truth is created through conjecture and imagination. And the images of nature help the artist realistically combine true facts with creative pursuits. The author also strengthens his artistic and psychological motifs by using the traditions of the national epic poetics, lamentations and belles-lettres of both secular and religious Christian orientation. He subordinates all these assets to a clear patriotic idea.
Опис
Ключові слова
психологія персонажа, авторський стиль, психологічні принципи, поетика, епос, аспірантські роботи, character's psychology, author's style, psychological principles, poetics, epic, postgraduate works
Цитування
Мартиненко Б. В. Психологічні засади "Слова о полку Ігоревім" / Б. В. Мартиненко, К. В. Стрелець // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 156–161.