ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 12-14 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасний волейбол є складно-координаційним ігровим видом спорту й відрізняється складністю виконання всіх технічних елементів. Складність ігрових дій волейболіста полягає в тому, що весь арсенал технічних прийомів доводиться застосовувати в різних поєднаннях та умовах, що вимагають від гравців виняткової точності та диференціювання рухів, швидкого перемикання з одних форм рухів на інші, зовсім інших за ритмом, швидкістю і характером прояву. Усе перераховане вище, пред'являє високі вимоги до координаційної та технічної підготовленості гравців (Носко, 2015; Бойчук, 2013; Козіна, 2018) Як засвідчує аналіз методичних матеріалів і практичного досвіду, на сьогоднішній день проблемою є недостатня координаційна підготовка юних волейболістів, що потребує наукового та практичного підходу не лише до структури і динаміки її розвитку, а й до методики її розробки та впровадження, залежно від віку, статі та рівня підготовленості (Boichuk, et. al., 2017а; Єрмаков, 2009; Корж, 2013; Гринченко et. al.,2021a). Виходячи з цього є підстави вважати, що застосування спеціальних вправ (акробатичних, стрибкових, пліометричних, вправ інтегральної спрямованості) набуває важливого значення на етапі початкової і базової підготовки, коли закладається фундамент майстерності, й вважається одним із значущих завдань навчально-тренувального процесу юних спортсменів. Мета роботи: експериментально обґрунтувати методику розвитку координаційних здібностей юних волейболістів 12-14 років на основі використання комплексів акробатичних, пліометричних (стрибкових) вправ і вправ інтегральної спрямованості. Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети були застосовані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Дослідження проводилося на базі КЗ «КДЮСШ №8» м. Харкова в реальних умовах навчально-тренувальної роботи. У дослідженні взяли участь 24 учня груп базової підготовки (3-4 рік навчання), віком від 12 до 14 років. Для вирішення завдань дослідження, з числа вихованців груп базової підготовки були сформовані контрольна і експериментальна групи. В кожну групу ми включили 12 юних волейболістів. Підбір випробовуваних у досліджувані групи здійснювався методом випадкової вибірки на основі вікових даних, рівня підготовки та наявного списку дітей у навчально-тренувальних групах. Обидві групи займалися за програмою ДЮСШ (Туровський, et. al., 2009) протягом 5-ти місяців (жовтень2021р. -лютий 2022р.). Разом з тим, в навчально-тренувальні заняття досліджуваних експериментальної групи, в підготовчу та основну частини, додатково були включені комплекси вправ акробатичної спрямованості, 3 комплекси пліометричних вправ і 3 комплекси вправ з інтегральної підготовки. З метою перевірки розробленої методики розвитку координаційних здібностей був проведений педагогічний експеримент. Тестові випробування проводилися на початку і наприкінці експерименту (жовтень 2021, лютий 2022) для оцінки фізичної і технічної підготовленості досліджуваних груп. За основу було взято програму тестів (за А. В. Бєляєвим 2007, перероблена). Фіксування ефективності змагальних дій гравців (експериментальної і контрольної групи) проводились під час товариських зустрічей та офіційних змагань на «Першість» м. Харкова у сезоні 2021-2022 р. (за В. К. Лісянським). Результати дослідження. Дослідження результатів контрольно-педагогічних випробувань з оцінки фізичної, технічної підготовленості та ефективності змагальних дій показало, що до початку експерименту експериментальна і контрольна групи були однорідними (р>0,05). Аналіз результатів проведення контрольно-педагогічного тестування після впровадження методики показав, що в експериментальній групі відбулися суттєві зміни в показниках технічної підготовленості та ефективності змагальних дій (р<0,05), (р<0,01). Достовірне покращення результатів тестування доводить про ефективність запропонованої методики. Висновки: Педагогічний експеримент дозволив встановити, що застосування методики розвитку координаційних здібностей із використанням акробатичних, пліометричних вправ, вправ інтегральної спрямованості дозволяє суттєво покращити якість виконання основних технічних прийомів гри в детермінованих умовах виконання та ефективність змагальної діяльності у юних волейболістів, про що свідчать отримані та опрацьовані дані. Modern volleyball is a complex and coordinated game sport and is characterized by the difficulty of performing all technical elements. The complexity of the volleyball player’s game actions lies in the fact that the set of technical techniques has to be used in various combinations and conditions, that require from the players exceptional accuracy and differentiation of movements, quick changing from one form of movement to another, completely different in rhythm, speed, and nature of manifestation. All of the above make high demands on the players’ coordination and technical preparedness (Nosko, 2015; Boichuk, 2013; Kozina, 2018). According to the analysis of methodological materials and practical experience, insufficient coordination training of young volleyball players is currently a problem, which requires a scientific and practical approach not only to the structure and dynamics of its development but also to the methods of its education, depending on age, gender and preparedness level (Boichuk et al., 2017a; Yermakov, 2009; Korzh, 2013; Hrynchenko et. al., 2021a). Based on this, there are reasons to believe that the use of special exercises (acrobatic, jumping, plyometric, integral orientation exercises) becomes important at the stage of initial and basic training when the mastery foundation begins to form and is considered one of the significant tasks of the educational and training process of young athletes. The purpose of the work is to experimentally substantiate the methodology of the development of coordination abilities of young volleyball players aged 12-14 years based on the use of complexes of acrobatic, plyometric (jumping) exercises, and integral orientation exercises. Materials and methods. To accomplish the aim of presented paper such research methods as analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, pedagogical testing, and methods of mathematical statistics were used. The research was conducted based on the Municipal Institution “Children & Youth Complex Sports School № 8” in Kharkiv in real conditions of educational and training work. 24 students of basic training groups (3-4 years of education) aged from 12 to 14 participated in the study. Control and experimental groups were formed from the pupils of the basic training groups to achieve the objectives of the research. Each group included 12 young volleyball players. The selection of test participants in the research groups was carried out by the method of random sampling based on age data, the level of training, and the available list of children in educational and training groups. Both groups were engaged in the training program of Children & Youth Sports School (Turovskyi, et. al., 2009) for 5 months (October 2021 – February 2022). At the same time, in the educational and training sessions of the studied experimental group, in the preparatory and main parts, acrobatic exercises, 3 sets of plyometric exercises, and 3 sets of integral training exercises were additionally included. A pedagogical experiment was conducted to verify the designed methodology for the development of coordination abilities. Tests to check the physical and technical readiness of the studied groups were conducted at the beginning and at the end of the experiment (October 2021, and February 2022). The test program was taken as a basis (according to A. V. Bieliaiev 2007, revised). Fixing the effectiveness of the competitive actions of players (experimental and control groups) was carried out during friendly meetings and official competitions at “Pershist” (“Championship”) in Kharkiv in the 2021-2022 season (according to V.K. Lisianskyi). Research results. The study of the results of control and pedagogical tests for the assessment of physical, technical preparation, and efficiency of competitive actions showed that before the start of the experiment, the experimental and control groups were homogeneous (p>0.05). The analysis of the results of control and pedagogical testing after the implementation of the methodology showed that in the experimental group there were significant changes in the indicators of technical preparedness and effectiveness of competitive actions (р<0.05), (р<0.01). A significant improvement in test results proves the effectiveness of the proposed method. Conclusions: The pedagogical experiment made it possible to establish that the use of the method of coordination abilities development with the engagement of acrobatic, plyometric exercises, and exercises of integral orientation allows significantly improve the quality of performance of the main technical game techniques in determined performance conditions and the effectiveness of competitive activity among young volleyball players, as evidenced by the obtained and processed data results.
Опис
Ключові слова
волейбол, координаційна підготовка, навчально-тренувальний процес, volleyball, coordination training, educational and training process
Цитування
Гапотченко С. О. Впровадження методики розвитку координаційних здібностей в навчально-тренувальний процес юних волейболістів 12–14 років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / С. О. Гапотченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 70 с. : табл.
Колекції