ПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ МОРФОЛОГІЧНОЇ СПІВПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто поетичний прийом морфологічної співпозиції, який регулярно використовують автори для актуалізації можливостей граматичного рівня віршового тексту. Під морфологічною співпозицією розуміємо співположення морфологічних одиниць на тісному невеликому просторі ліричного твору. Проаналізовано вірші Івана Світличного, доведено, що міжчастиномовна співпозиція грамем представлена двома типами традиційних співположень: прикметник+іменник та дієслово+іменник, які утворюють словосполучення з різними синтаксичними відношеннями (атрибутивними, об’єктними, суб’єктними). Зазначено, що співпозиція однокореневих слів, що належать до різних частин мови, або об’єднує грамеми за лексичним значенням та посилює це значення за рахунок кореневого повтору, що породжує додатковий смисл природних, типових дій і властивостей (речистими речами, ганьблять ганьбою, слиним слину, залебеділа лебідь), або протиставляє їх за семантикою завдяки афіксу на фоні спільного кореневого значення (безсмертя смертного). The publication examines the poetic method of morphological juxtaposition, which is regularly used by authors to actualize the possibilities of the grammatical level of a poetic text. By morphological juxtaposition we mean the juxtaposition of morphological units in a narrow, small space a lyrical work. The poems of Ivan Svitlychnyi were analyzed, and it was proved that the interparticipial grammatical arrangement is represented by two types of traditional arrangements: adjective+noun and verb+noun, which form word combinations with different syntactic relations (attributive, object, subject). It is noted that the juxtaposition of words with the same root belonging to different parts of the language either unites grammes by lexical meaning and strengthens this meaning due to root repetition, which gives rise to the additional meaning of natural, typical actions and properties (with certain things, shame with shame, saliva with saliva , the swan swooned), or contrasts them semantically thanks to the affix on the background of a common root meaning (immortality of a mortal).
Опис
Ключові слова
поетика, морфологічна співпозиція, Світличний І., аспірантські роботи, poetics, morphological juxtaposition, I. Svitlichnyi, postgraduate theses
Цитування
Гончарова Ж. М. Поетичний прийом морфологічної співпозиції (на матеріалі віршів Івана Світличного) / Ж. М. Гончарова // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 36–39.