Лінгвокреативний потенціал роману Дж. Орвелла «1984»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
Статтю присвячено дослідженню лінгвістичного креативного потенціалу мовних одиниць у романі Дж. Орвелла «1984». Роман є одним із відоміших творів що належать до жанру антиутопії. У статі визначені основні риси жанру та його особливості; фактори, які сприяли своєрідному зображенню дійсності у романі. Розглядаються функції, які виконує мова у художньому тексті. Однією з цих функцій виступає мовотворча функція, яка безпосередньо пов’язана з лінгвістичною творчістю автора. На фоні постійних змін мова також змінюється та пристосовується до реалій життя. Це трапляється і в реаліях літературного твору. У статті виокремлюється термін динамічна лексикологія, який об’єднує ряд процесів, що сприяють збагаченню словникового запасу мови, утворенню лексичних інновацій. Особлива увага приділена визначенню поняття «лінгвокреативність» у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Лінгвістична креативність дає авторам літературних творів змогу вивільнитися від шаблонів, не шукати якісь певні слова, існуючі у мові, а створити нове, ємке за значенням слово, або використати вже існуючі, але в різних значеннях у складі образних засобів мови. Саме у мові автор транслює задум твору. Аналіз мовних засобів дає змогу побачити основи асоціативного мислення письменника. охарактеризувати семантичні та стилістичні ознаки лінгвокреативності, які є результатом творчого мислення Дж. Орвелла. Мова твору характеризується рядом особливостей щодо використання певних лексико-стилістичних засобів, зумовлених його специфікою: новоутворень, оказіональних слів, квазіреалій. Стилістичні та образні засоби мови, що переважають у формуванні дійсності твору, здебільшого представлені метафорами, метоніміями, оксюмороном, гіперболою, пародією, гротеском, тощо. Креативне мислення Дж. Орвела у романі втілено у словотворчих номінаціях, які своїм значенням сприяють розумінню авторського задуму. Автор відсилає до ідеї з’єднання нез’єднуваного, що виливається в ідею трагічної сутності тоталітарного суспільства. Авторська індивідуальність та творчий потенціал, які представлені в його романі, є проявом лінгвокреативного мислення. The article is devoted to the study of the linguistic creative potential of language units in J. Orwell's novel "1984". The novel is one of the most famous works belonging to the genre of dystopia. The article defines the main features of the genre and its peculiarities; factors that contributed to a unique depiction of reality in the novel. The author examines the functions performed by language. One of these functions is the language-making function, which is directly related to the linguistic creativity of the author. Due to the constant changes in all spheres, the language also changes and adapts to the realities of life. This also happens to the realities of a literary work. The article singles out the term “dynamic lexicology”, which unites a number of processes that contribute to the enrichment of the vocabulary of the language, the formation of lexical innovations. Special attention is paid to the definition of the concept of "linguistic creativity" in Ukrainian and foreign sources. Linguistic creativity allows the authors of literary works to break free from patterns, not to look for certain words existing in the language, but to create a new, meaningful word, or to use already existing ones, but in different meanings, as part of the figurative means of language. It is in the language that the author conveys the idea of the work. The analysis of linguistic means makes it possible to see the basis of the writer's associative thinking, characterize the semantic and stylistic signs of linguistic creativity, which are the result of J. Orwell's creative thinking. The language of the work is characterized by a number of peculiarities regarding the use of certain lexical and stylistic means determined by its specificity: new formations, occasional words, quasi-realities. Stylistic and figurative means of language that prevail in shaping the reality of the work are mostly represented by metaphors, metonymies, oxymoron, hyperbole, parody, grotesque, etc. J. Orwell's creative thinking in the novel is embodied in word-formed nominations, which contribute to the understanding of the author's intention by their meaning. It is in the language that the author conveys the idea of his novel. The author refers to the idea of connecting the unconnected, which flows into the idea of the tragic essence of a totalitarian society. The author's individuality and creative potential, which are presented in his novel, are a manifestation of linguistic creative thinking.
Опис
Ключові слова
антиутопія, динамічна лексикологія, лінгвокреативність, мовотворча функція, оказіоналізм, квазіреалія, dystopia, dynamic lexicology, linguistic creativity, language-making function, occasionalism, quasi-reality
Цитування
Лаврухіна В. Лінгвокреативний потенціал роману Дж. Орвелла «1984» / В. Лаврухіна // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2023. – Вип. 65, т. 2. – С. 156–161.