Методичні рекомендації щодо використання лицевих, артикуляційних, дихальних вправ та розвитку дрібної моторики у дошкільників з вадами слуху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-06-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ПП «Євромедія»
Анотація
«Методичні рекомендації щодо використання лицевих, артикуляційних, дихальних вправ та розвитку дрібної моторики у дошкільників з вадами слуху» призначені для проведення практичних занять зі студентами за спеціалізацією «сурдопедагогіка». Методичні рекомендації можуть використовуватися сурдопедагогами спеціальних дошкільних закладів; вчителями початкових класів шкіл для дітей з вадами слуху; батьками, які мають дітей з порушеним слухом, працівниками сурдологічних центрів. «Методические рекомендации по использованию лицевых, артикуляционных, дыхательных упражнений и развития мелкой моторики у детей с нарушениями слуха» предназначены для проведения практических занятий со студентами по специальности «сурдопедагогика». Методические рекомендации могут использоваться сурдопедагоги специальных дошкольных учреждений; учителями начальных классов школ для детей с недостатками слуха родителями, имеющих детей с нарушенным слухом, работниками сурдологических центров. "Methodical recommendations on the use of facial, articulatory, respiratory exercises and the development of fine motor skills in children with hearing impairments" are designed for practical classes with students in the specialty of "surdopedagogics". Methodical recommendations may be used by the faculty of the special preschool institutions; teachers of primary school classes for children with hearing impairments by parents with children with hearing impairment, and workers in the auditory centers.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, сурдопедагогіка, дактильна мова, жестова мова, глухі люди, инклюзивное образование, сурдопедагогика, дактильная речь, жестовая речь, глухие люди, inclusive education, audiopedia, dactyl speech, gesture speech, deaf people
Цитування
Методичні рекомендації щодо використання лицевих, артикуляційних, дихальних вправ та розвитку дрібної моторики у дошкільників з вадами слуху / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад.: К. І. Васильєва, Н. О. Козачек. – Харків : ХНПУ, 2009. – 32 с.