ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості ігрової діяльності дошкільнят з інтелектуальними порушеннями. Ігрова діяльність впливає на розвиток творчих здібностей дітей, особистісних якостей, гра створює позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш активно. Гра, ігрова діяльність є засобом психолого-педагогічного впливу на формуючу особистість дитини з метою розвитку її інтелектуальних, комунікативних і творчих здібностей, розкриття її потенціалу у реальному житті. Зазначено, що професійне втручання у вигляді терапевтичної гри здатне служити засобом розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями, корекції й супроводу всієї родини, яка виховує дитину. The publication examines the peculiarities of play activities of preschoolers with intellectual disabilities. Game activity affects the development of children's creative abilities, personal qualities, the game creates a positive emotional background on which all mental processes are most active. The game, game activity is a means of psychological and pedagogical influence on the forming personality of the child with the aim of developing his intellectual, communicative and creative abilities, revealing its potential in real life. It is noted that professional intervention in the form of a therapeutic game can serve as a means of development of a child with intellectual disabilities, correction and support of the entire family raising the child.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, інтелектуальні порушення, діти з особливими потребами, психічний розвиток, корекційна робота, game activity, intellectual disabilities, children with special needs, mental development, correctional work
Цитування
Шкоріна Є. В. Особливості ігрової діяльності дошкільнят з інтелектуальними порушеннями / Є. В. Шкоріна, І. В. Гордієнко // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 190–193.