ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Анотація
Методичні рекомендації узагальнюють та детально розкривають проблеми ВПО, які проживають в місцях компактного проживання. Методичні рекомендації показують теоретичні та правові засади інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи на базі нової для України структури - інтегрованого центру соціальних послуг Бердянської міської ради, показан зміст, етапи, методи і форми надання ВПО в МКП муніципальних соціальних послуг через роботу виїзних команд соціальних працівників для проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи. Розкрито особливості роботи мультидисциплінарної команди з надання соціальних послуг для ВПО в МКП, функції її працівників, їх ролі, наведено рекомендації з формування комунікативних умінь і запобігання професійного вигоряння. Призначено для працюючих соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, юристів, які працюють з ВПО в МКП, підготовки студентів ВНЗ відповідного спрямування. Методические рекомендации обобщают и подробно раскрывают проблемы ВПО, проживающих в местах компактного проживания. Методические рекомендации показывают теоретические и правовые основы информационно-разъяснительной социальной работы на базе новой для Украины структуры - интегрированного центра социальных услуг Бердянского городского совета, показаны содержание, этапы, методы и формы предоставления ВПО в МКП муниципальных социальных услуг через работу выездных команд социальных работников для проведения информационно-разъяснительной социальной работы. Раскрыты особенности работы мультидисциплинарной команды по предоставлению социальных услуг для ВПО в МКП, функции ее сотрудников, их роли, приведены рекомендации по формированию коммуникативных умений и предотвращения профессионального выгорания. Предназначено для работающих социальных работников, социальных педагогов, психологов, юристов, работающих с ВПО в МКП, подготовки студентов вузов соответствующего направления.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщені особи, проблеми внутрішньо переміщених осіб, інформаційно-роз’яснювальна соціальна робота, соціальнаї робота з внутрішньо переміщеними особами, місця компактного проживання, складні життєві обставини, внутренне перемещенные лица, проблемы внутренне перемещенных лиц, информационно-разъяснительная социальная работа, социальная работа с внутренне перемещенными лицами, места компактного проживания, сложные жизненные обстоятельства, internally displaced persons, problems of internally displaced persons, information and explanatory social work, social work with internally displaced persons, places of compact residence, difficult life circumstances
Цитування
Трубавіна І. М. Організація проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи для внутрішньо переміщених осіб : метод. рек. / І. М. Трубавіна, І. Є. Куратченко. - Бердянськ, 2017. - 37 с.