ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості рухової активності дітей з особливими освітніми потребами (ООП) у позашкільній освіті. Рухова активність – основний компонент психічного і фізичного розвитку дітей. Розвиток рухової активності у дітей з ООП сприяє покращенню фізіологічних систем, підвищенню рівня пізнавальної активності, визначає властивості і швидкість росту організму дитини. Саме тому активні ігри та заняття фізичною культурою у закладах дошкільної та середньої освіти мають першочергове значення для розвитку і соціалізації дітей з ООП. Зазначено, що особливостями організації тренувань груп, в яких є діти з ООП, є принцип руху, де дитина буде залучена до тренувального процесу і буде виконувати вправи, які сприятимуть розвитку рухової активності. Важливим також є наявність адаптивного обладнання і адаптивних інструкцій, які забезпечать ефективність тренувань, допоможуть адаптуватися дитині і відчувати себе частиною команди. The publication examines the peculiarities of motor activity of children with special educational needs (SEN) in extracurricular education. Motor activity is the main component of children's mental and physical development. The development of motor activity in children with OOP contributes to the improvement of physiological systems, increasing the level of cognitive activity, determines the properties and growth rate of the child's body. That is why active games and physical education in preschool and secondary education institutions are of primary importance for the development and socialization of children with special needs. It is noted that the peculiarity of the training organization of groups in which there are children with SEN is the principle of movement, where the child will be involved in the training process and will perform exercises that will contribute to the development of motor activity. It is also important to have adaptive equipment and adaptive instructions that will ensure the effectiveness of training, help the child to adapt and feel part of the team.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, фізичне виховання, рухова активність, діти з особливими потребами, студентські роботи, extracurricular education, physical education, motor activity, children with special needs, student works
Цитування
Ликов Є. О. Особливості рухової активності дітей з особливими освітніми потребами у позашкільній освіті / Є. О. Ликов // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 112–113.