Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1248
Title: Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження
Other Titles: Общая теория здоровья и здоровьесбережения
General theory of health and healthcare
Authors: Авдєєнко, І. М.
Бельорін-Еррера, О. М.
Бєляєв, І. С.
Бєляєва, О. М.
Бігуняк, К. О.
Бігуняк, Т. В.
Благий, О. С.
Бобак, Я. П.
Бойчук, Ю. Д.
Борщик, Л. М.
Бугаєвський, К. А.
Соловйова, А. В.
Солошенко, Е. М.
Стасик, О. В.
Стасик, О. Г.
Страшко, С. В.
Стрельников, Л. С.
Стрілець, О. П.
Сухіх, А. С.
Таймасов, Ю. С.
Терешкевич, Г. Т.
Бурсова, С. С.
Терів, П. С.
Титаренко, Л. В.
Товкун, Л. П.
Турчинов, А. В.
Фаласеніді, Т. М.
Федонюк, Л. Я.
Фундюр, Н. М.
Харченко, Н. А.
Холод, Д. А.
Христова, Т. Є.
Буц, М. А.
Циплюк, А. М.
Шаповалова, О. В.
Шийка, Ю. І.
Шкурупій, Д. А.
Шмиголь, І. В.
Яковенко, М. Я.
Вакуленко, О. В.
Варивода, К. С.
Ващенко, О. М.
Войтко, В. В.
Волик, Г. П.
Гмиря, Г. В.
Гнізділова, О. А.
Годорозя, М. Д.
Годун, Н. І.
Голованова, І. А.
Гончаренко, М. С.
Горденко, С. І.
Горобей, М. П.
Гриньова, М. В.
Гриценко, О. А.
Даниленко, Є. В.
Дронська, Х. А.
Духовний, Л. Ф.
Єфіменко, Н. В.
Жáра, Г. І.
Жамардій, В. О.
Завалишка, А. А.
Зуб, О. В.
Іванова, Т. С.
Івахненко, О. Л.
Іващук, Л. Ю.
Ісакова, О. І.
Іфтода, О. М.
Іщенко, А. А.
Казакова, С. М.
Калюжная, О. С.
Камінська, Т. М.
Кишкан, І. Г.
Кіт, Л. Я.
Климишин, Н. І.
Ковальчук, Г. Я.
Козубенко, Ю. Л.
Кононенко, А. Г.
Корженко, І. О.
Корман, М. В.
Костіна, В. В.
Коцур, Н. І.
Кравченко, І. П.
Крайнова, Т. І.
Кушнір, О. В.
Лазарєва, Т. А.
Лебедєва, В. В.
Люта, М. Я.
Ляхова, Н. О.
М’ясоєдов, В. В.
Малоштан, Л. М.
Матійців, Н. П.
Мегалінська, Г. П.
Мединський, С. В.
Мелега, К. П.
Мельник, О. А.
Мешко, Г. М.
Миздренко, О. М.
Мірошниченко, О. М.
Міхеєнко, О. І.
Могильний, Ф. В.
Молчко, О. Ю.
Москаленко, В. В.
Наливайко, Н. В.
Науменко, Н. В.
Олійник, Т. О.
Павленко, О. В.
Пастухова, Н. Л.
Пашинський, П. П.
Петрюк, С. Є.
Погорлецькі, А. Н.
Пріма, Р. М.
Прокопенко, А. І.
Пюрко, В. Є.
Романенко, К. А.
Романенко, Л. В.
Сабадашка, М. В.
Савіна, О. Г.
Савіцькі, С. К.
Садовниченко, Ю. О.
Саїнчук, М. М.
Сибірна, Н. О.
Сидорчук, Л. П.
Сінельнікова, Н. О.
Скоропадська, С. О.
Соколенко, В. Л.
Соколенко, С. В.
Keywords: інклюзивна освіта
здоров’язбереження
педагогіка здоров’я
профілактика шкідливих звичок
инклюзивное образование
здоровьесбережение
педагогика здоровья
профилактика вредных привычек
inclusive education
health preservation
health pedagogy
prevention of harmful habits
Issue Date: 18-Oct-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В., вид. Рожко С. Г.
Citation: Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : кол. моногр. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ, 2017. – 488 с.
Abstract: У монографії розглянуто медико-біологічні механізми здоров’я, етико-правові та психолого-педагогічні засади практичного здоров’язбереження. Висвітлено теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я; профілактика шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології. Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, учителів шкіл різного типу та широкого кола науковців, які цікавляться сучасними питаннями здоров’язбереження. В монографии рассмотрены медико-биологические механизмы здоровья, этико-правовые и психолого-педагогические основы практического здоровьесбережения. Освещены теоретико-методологические основы педагогики здоровья ; современные подходы к созданию здоровьесберегательной образовательной среды; роль физического воспитания в сохранении здоровья; профилактика вредных привычек и социально-опасных заболеваний; здоровьесберегательные образовательные технологии. Монография рассчитана на преподавателей высших учебных заведений, студентов, аспирантов, учителей школ разного типа и широкого круга ученых, интересующихся современными вопросами здоровьесбережения. The monograph examines the medical-biological mechanisms of health, ethical and psychological and pedagogical principles of practical health preservation. The theoretical and methodological foundations of pedagogy of health; modern approaches to the establishment of a healthy preserving educational environment; the role of physical education in health preserving; prevention of harmful habits and socially dangerous diseases; health-saving educational technologies are highlighted. The monograph is intended for teachers of higher educational establishments, students, graduate students, teachers of schools of different types and a wide range of scientists who are interested in modern issues of healthcare.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1248
ISBN: 978-966-97499-4-9
Appears in Collections:Монографії
Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології
Наукові публікації Ю. Д. БойчукаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.