МОВНА КАРТИНА СВІТУ СТЕПАНА САПЕЛЯКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто поезію Степана Сапеляка, зокрема вираження концепту СЛОВО у віршах цього автора. Концепт СЛОВО належить до так званих базових концептів і давно привертає увагу українських науковців, серед яких Н. Мех, Ю. Гладир, Н. Мочалова, М. Федурко, А. Огар, К. Голобородько, Н. Ковтонюк та ін. Зазначено, що однією зі складових частин мовно-поетичної картини світу С. Сапеляка є концепт СЛОВО, що знаходить своє вираження зокрема й шляхом метафоризації в художньо-семантичних наповненнях національного й культурного рівнів. Пропущена крізь призму індивідуально-авторського світосприйняття, у поетичній творчості досліджуваного автора лексема «слово» концептуалізу ється й набуває ознак символу життєвої ідеології митця. The publication examines the poetry of Stepan Sapelyak, in particular the expression of the concept of the WORD in the poems of this author. The WORD concept belongs to the so-called basic concepts and has long attracted the attention of Ukrainian scientists, including N. Meh, Yu. Gladyr, N. Mochalova, M. Fedurko, A. Ogar, K. Holoborodko, N. Kovtonyuk, and others. It is noted that one of the constituent parts of S. Sapelyak's linguistic and poetic picture of the world is the concept of the WORD, which finds its expression, in particular, through metaphorization in the artistic and semantic contents of the national and cultural levels. Seen through the prism of the individual author's worldview, in the poetic work of the studied author, the lexeme "word" is conceptualized and acquires the characteristics of a symbol of the artist's life ideology.
Опис
Ключові слова
лексема, метафора, мовна картина світу, українська поезія, Сапеляк С., lexeme, metaphor, language picture of the world, Ukrainian poetry, S. Sapeliak
Цитування
Скидан Я. Мовна картина світу Степана Сапеляка / Я. Скидан // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 175–177.