Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1240
Title: Сутність сучасної методики навчання біології : закономірності, принципи, технології навчання
Other Titles: Сущность современной методики обучения биологии : закономерности, принципы, технологии обучения
The essence of modern methods of teaching biology: patterns, principles, teaching technologies
Authors: Левашова, В. М.
Keywords: методика навчання біології
принципи
закономірності
технології
методика обучения биологии
принципы
закономерности
технологии
methods of teaching biology
principles
patterns
technologies
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Левашова В. М. Сутність сучасної методики навчання біології / Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 2 – С. 153–156.
Abstract: У статті означено, що навчальна дисципліна «методика навчання біології» є важливою ланкою в системі професійної підготовки вчителя біології. Окреслено сутність сучасної методики навчання біології, предметом дослідження якої є закономірності організації навчально-виховного процесу, принципи навчання - загальнопедагогічні (дидактичні) принципи та загальнометодологічні принципи, технології навчання біології, а саме: сократівський, догматичний, розвиваючий, пояснювально-ілюстративний, особистісно-орієнтований, проблемний, програмований, модульний. В статье очерчено, что учебная дисциплина «методика обучения биологии» является важным звеном в системе профессиональной подготовки учителя биологии. Определены сущность современной методики обучения биологии, предметом исследования которой являются закономерности организации учебно-воспитательного процесса, принципы обучения - общепедагогические (дидактические) принципы и общеметодологические принципы, технологии обучения биологии, а именно: сократовский, догматический, развивающий, объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, проблемный, программированный, модульный. The article defines what an academic discipline «methods of teaching of biology» is an important link in the professional preparation of teachers of biology. It defines the essence of modern methods of teaching biology, the subject of the study which are the patterns of organization of educational process, principles of training - general pedagogical (didactic) principles and the methodological principles, teaching techniques of biology, namely, the Socratic, doctrinal educational, explanatory and illustrative, student-centered, problem-based, programmable, modular.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1240
Appears in Collections:Кафедра ботанікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.