ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток емоційного інтелекту учнів основної школи під час навчання діалогічного мовлення. Емоційний інтелект є здатністю усвідомлювати й розуміти власні емоції й емоції інших людей, а також конструктивно керувати власними емоціями для корекції своєї поведінки й адаптації до умов оточуючого середовища. Емоційний інтелект допомагає будувати міцні стосунки, досягати успіхів у всіх сферах діяльності людини, контролювати почуття й емоції, перетворювати наміри на дії й приймати обґрунтовані рішення. Рекомендовано принципи розвитку емоційного інтелекту під час навчання учнів основної школи англійського діалогічного мовлення. Зазначено, що навчання діалогічного мовлення учнів середньої школи є сприятливим середовищем для розвитку їхнього емоційного інтелекту. Заохочуючи учнів до активного слухання, співпраці з іншими, критичного мислення, обговорення думок та емоційних станів, вчителі можуть допомогти учням розвинути комунікативні та соціальні вміння, необхідні для досягнення успіху в школі та поза нею. The publication examines the development of the emotional intelligence of elementary school students during dialogical speech training. Emotional intelligence is the ability to be aware of and understand one's own emotions and the emotions of other people, as well as to constructively manage one's own emotions in order to correct one's behavior and adapt to the conditions of the surrounding environment. Emotional intelligence helps to build strong relationships, achieve success in everyone areas of human activity, control feelings and emotions, turn intentions into actions and make informed decisions. The principles of developing emotional intelligence during the training of primary school pupils in English dialogic speech are recommended. It is noted that teaching high school students dialogic speech is a favorable environment for the development of their emotional intelligence. By encouraging students to actively listen, collaborate with others, think critically, and discuss their thoughts and feelings, teachers can help students develop the communication and social skills they need to succeed in school and beyond.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, діалогічне мовлення, навчання англійської мови, освітній процес, emotional intelligence, dialogic speech, learning English, educational process
Цитування
Чухно О. Принципи розвитку емоційного інтелекту учнів основної школи під час навчання діалогічного мовлення / О. Чухно, О. Шумакова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 153–156.