ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток навичок міжкультурної комунікації майбутніх соціальних працівників. Спеціальним «тренувальним майданчиком» для розвитку навичок міжкультурної комунікації студентів є заняття з іноземної мови. У навчальному середовищі культурний діалог може відбуватися не лише у формі безпосереднього спілкування з іноземцями, а і у вигляді роботи з різноманітними текстами. Цей опосередкований спосіб взаємодії з іншою культурою зумовлений тим, що у комунікативній лінгвістиці текст розглядається як багатовимірне утворення. Зазначено, що текст, як багатовимірне утворення, представляє собою унікальний інструмент розвитку навичок міжкультурної комунікації майбутніх фахівців соціальної сфери, які мають працювати в мультикультурному середовищі. The publication examines the development of intercultural communication skills of future social workers. Foreign language classes are a special "training ground" for the development of students' intercultural communication skills. Cultural dialogue can take place in the educational environment not only in the form of direct communication with foreigners, but also in the form of work with various texts. This mediated method of interaction with another culture is due to the fact that in communicative linguistics the text considered as a multidimensional entity. It is noted that the text, as a multidimensional formation, is a unique tool for the development of intercultural communication skills of future specialists in the social sphere who have to work in a multicultural environment.
Опис
Ключові слова
міжкультурна комунікація, майбутні фахівці, соціальна сфера, іноземні мови, intercultural communication, future professionals, social sphere, foreign languages
Цитування
Безкоровайна О. Текст як засіб розвитку навичок міжкультурної комунікації майбутніх соціальних працівників / О. Безкоровайна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 91–93.