МОВА ЗМІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено мову засобів масової інформації. Мова – не лише засіб спілкування, а й головний чинник формування національної мовної картини світу. Вона забезпечує культурний розвиток національної спільноти, стоїть на сторожі збереження національної ідентичності, здорового духовного і ментального розвитку, а отже, виступає могутнім засобом зміцнення національної свідомості. Мова є складним інформаційним аспектом. Мас-медіа — це лише технічний засіб, що дозволяє розширити можливості комунікації між людьми. Завдяки новим інформаційним технологіям, людина глобального суспільства отримала можливість познайомитися з певною сукупністю артефактів, які були їй недоступні в попередні епохи. Зазначено, що єдина глобальна мова, яка формується на наших очах, відкриває потужний інформаційний канал, дуже ефективний засіб впливу на світогляд, свідомість, а отже, і на політичні, економічні, культурні процеси у світі. У контексті зазначених тенденцій глобалізації комунікативного простору особливого значення набуває проблема збереження національної ідентичності та самобутності національного інформаційного простору. The publication examines the language of mass media. Language is not only a means of communication, but also the main factor in the formation of the national language picture of the world. It ensures the cultural development of the national community, stands guard over the preservation of national identity, healthy spiritual and mental development, and therefore acts as a powerful means of strengthening national consciousness. Language is a complex information aspect. Mass media is only a technical tool that allows you to expand the possibilities of communication between people. Thanks to new information technologies, a person of a global society has got the opportunity to get acquainted with a certain set of artifacts that were not available to him in previous eras. It is noted that the single global language, which is being formed before our eyes, opens a powerful information channel, a very effective means of influencing worldview, consciousness, and therefore, political, economic, and cultural processes in the world. In the context of the mentioned trends of globalization of the communication space, the problem of preserving the national identity and the originality of the national information space acquires special importance.
Опис
Ключові слова
мова, медіа-простір, мас-медіа, медіакультура, інформаційне суспільство, language, media space, mass media, media culture, information society
Цитування
Лаврухіна В. Мова ЗМІ як засіб формування культурно-інформаційного простору в умовах глобалізації / В. Лаврухіна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 39–41.